Programimi Mobile eshte nje prej degeve te Shkencave Kompjuterike me te kerkuara ne tregun nderkombetar.

Programimi Mobile behet sot me shume gjuhe programimi:

Permendim ketu:

-Android Studio (Kotlin & Java)

-Xamarin Studio (C#)

-PhoneGap Cordova (Html & Javascript)

-Ionic Builder (Javascript)

Dhe shume shume gjuhe dhe aplikacione te tjera.

Ne kete kurs do te mbulojme ANDROID STUDIO

activity_main.xml 

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
tools:context=”com.example.application.webviewapp.MainActivity”>

<WebView
android:id=”@+id/webview”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent” />

</RelativeLayout>

 MainActivity.java

package com.example.application.webviewapp;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private WebView webView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

webView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
webView.setWebViewClient(new WebViewClient());
webView.loadUrl(“http://www.google.com”);

WebSettings webSettings = webView.getSettings();
webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
}

@Override
public void onBackPressed() {
if (webView.canGoBack()) {
webView.goBack();
} else {
super.onBackPressed();
}
}
}

 AndroidManifest.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
package=”com.example.application.webviewapp”>

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />

<application
android:allowBackup=”true”
android:icon=”@mipmap/ic_launcher”
android:label=”@string/app_name”
android:roundIcon=”@mipmap/ic_launcher_round”
android:supportsRtl=”true”
android:theme=”@style/AppTheme”>
<activity android:name=”.MainActivity”>
<intent-filter>
<action android:name=”android.intent.action.MAIN” />

<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” />
</intent-filter>
</activity>
</application>

</manifest>

activity_main.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
tools:context=”com.example.application.myapplication.MainActivity”>

<TextView
android:id=”@+id/textView”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_centerHorizontal=”true”
android:layout_centerVertical=”true”
android:text=”Activity 1″ />

<Button
android:id=”@+id/button”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_below=”@id/textView”
android:layout_centerHorizontal=”true”
android:text=”open activity 2″ />

</RelativeLayout>

 

activity_2.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
tools:context=”com.example.application.myapplication.Activity2″>

<TextView
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_centerHorizontal=”true”
android:layout_centerVertical=”true”
android:text=”Activity 2″ />

</RelativeLayout>

 

MainActivity.java 

package com.example.application.myapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private Button button;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

button = (Button) findViewById(R.id.button);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
openActivity2();
}
});
}

public void openActivity2() {
Intent intent = new Intent(this, Activity2.class);
startActivity(intent);
}
}

 

Activity2.java 

 

package com.example.application.myapplication;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class Activity2 extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_2);
}
}