Programi Kryesor

public class programipare {
 public static void main(String[] args){
  System.out.println("Ky eshte programi jone i pare");
 }
}

Program qe merr te dhenat nga tastiera

import java.util.Scanner;

public class Impact {

  public static void main(String[] args) {

    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Vendos nje numer: ");

    int num = scan.nextInt(); 
    scan.close();
    System.out.println("Numri qe ju vendoset eshte: "+num);
  }
}

Shumezimi i dy numrave

import java.util.Scanner;

public class Impact2 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Vendos nr e pare: ");
    int num1 = scan.nextInt();
    
    System.out.print("Vendos nr e dyte: ");
    int num2 = scan.nextInt();
    scan.close();

    int product = num1*num2;
    System.out.println("Rezultati: "+product);
  }
}

Siperfaqja dhe perimetri i rrethit

import java.util.Scanner;
class CircleImpact
{
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  public static void main(String args[])
  {
   System.out.print("Vendos Rrezen: ");
   double radius = sc.nextDouble();
   //Siperfaqja = PI*radius*radius
   double area = Math.PI * (radius * radius);
   System.out.println("Siperfaqja e rrethit: " + area);
   //Perimetri = 2*PI*radius
   double circumference= Math.PI * 2*radius;
   System.out.println( "Perimetri eshte:"+circumference) ;
  }
}

Numrat tek ose Cift me kushtin if-else

import java.util.Scanner;

class KontrolloEvenOdd
{
 public static void main(String args[])
 {
  int num;
  System.out.println("Vendos nje numer te plote:");

  
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  num = input.nextInt();
  if ( num % 2 == 0 )
    System.out.println("Numri i vendosur eshte cift");
   else
    System.out.println("Numri i vendosur eshte tek");
 }
}
public class Nqs { 
public static void main(String[] args) { 
  //variabli i moshes 
  int mosha=20; 
  
  if(mosha>18){ 
    System.out.print("Urime jeni me shume se 18"); 
  } 
  else
  {
  System.out.print("Ju nuk jeni me shume se 18"); 
  }
} 
} 

____________________________________________


public class KushtetNested {  
public static void main(String[] args) {  
  
  int mosha=20; 
  int pesha=80;  
 
  if(mosha>=18){  
    if(pesha>50){ 
      System.out.println("Ju mund te jepni gjak"); 
    }  
  }  
}} ____________________________________________


public class KushtetNested2 {   
public static void main(String[] args) {   
 
  int mosha=25;  
  int pesha=48;   
  
  if(mosha>=18){   
    if(pesha>50){  
      System.out.println("Ju mund te jepni gjak");  
    } else{ 
      System.out.println("Ju nuk mund te jepni gjak");  
    } 
  } else{ 
   System.out.println("Mosha juaj duhet te jete me e madhe se 18"); 
  } 
} } 


____________________________________________


public class SwitchShembull { 
public static void main(String[] args) { 
  int numer=20; 
  switch(numer){ 
  case 10: System.out.println("10"); 
  break; 
  case 20: System.out.println("20"); 
  break; 
  case 30: System.out.println("30"); 
  break; 
  default:System.out.println("jo ne 10, 20 ose 30"); 
  } 
} 
} 


____________________________________________


public class SwitchZanoret {  
public static void main(String[] args) {  
  char ch='O';  
  switch(ch) 
  { 
    case 'a':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'e':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'i':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'o':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'u':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'A':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'E':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'I':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'O':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    case 'U':  
      System.out.println("zanore"); 
      break; 
    default:  
      System.out.println("Bashktingellore"); 
  } 
}  
}  


____________________________________________


public class ForShembull{ 
public static void main(String[] args) { 
  for(int i=1;i<=10;i++){ 
    System.out.println(i); 
  } 
} 
} 

____________________________________________

public class DoWhileShembull { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=1; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i<=10); 
} 
} 

____________________________________________


class FibonacciShembulli{ 
public static void main(String args[]) 
{  
 int n1=0,n2=1,n3,i,count=10;  
 System.out.print(n1+" "+n2); 
  
 for(i=2;i<count;++i) 
 {  
 n3=n1+n2;  
 System.out.print(" "+n3);  
 n1=n2;  
 n2=n3;  
 }  
 
}} 

____________________________________________


class FibonacciShembulli2{
 static int n1=0,n2=1,n3=0; 
 static void printFibonacci(int count){ 
  if(count>0){ 
     n3 = n1 + n2; 
     n1 = n2; 
     n2 = n3; 
     System.out.print(" "+n3); 
     printFibonacci(count-1); 
   } 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
 int count=10; 
 System.out.print(n1+" "+n2);
 printFibonacci(count-2);
 }
}
import java.util.Scanner;

public class ushtr2 {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Vendos 10 numra: ");
    int[] n = new int[10];

    // Kalon vlerat e input ne array
    for (int i = 0; i < 10; i++) n[i] = input.nextInt();
    // Afishon array ne reverse
    for (int i = n.length - 1; i >= 0; i--) 
     System.out.print(n[i] + " ");
  }
}_________________________________________________________________


class Ladder {
  public static void main(String[] args) {  
   int number = 0;
  
   if (number > 0) {
     System.out.println("Numri eshte pozitiv.");
   }
   else if (number < 0) {
     System.out.println("Numri eshte negativ.");
   }
   else {
     System.out.println("Numri eshte 0.");
   } 
  }
}_________________________________________________________________
class Dita {
  public static void main(String[] args) {
   int java = 4;
   String dita;
      
   switch (java) {
     case 1:
      dita = "Hene";
      break;
     case 2:
      dita = "Mart";
   break;
     case 3:
      dita = "Merkur";
      break;
     case 4:
      dita = "Enjte";
      break;
     case 5:
      dita = "Premte";
      break;
     case 6:
      dita = "Shtune";
      break;
     case 7:
      dita = "Diel";
      break;
     default: 
      dita = "Nuk ka kshu dite !";
      break;
   }
   System.out.println(dita);
  }
}


_________________________________________________________________import java.util.Scanner;
class Calculator {
  public static void main(String[] args) {
  	char operator;
  	Double numri1, numri2, rezultati;
  	
  	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  	System.out.print("Vendos (ose +, -, * ose /): ");
  	operator = scanner.next().charAt(0);
  	System.out.print("Vendos numri1 dhe numri2 sipas radhes: ");
  	numri1 = scanner.nextDouble();
  	numri2 = scanner.nextDouble();
  	
  	switch (operator) {
     case '+':
      rezultati = numri1 + numri2;
  	  System.out.print(numri1 + "+" + numri2 + " = " + rezultati);
      break;
     case '-':
      rezultati = numri1 - numri2;
      System.out.print(numri1 + "-" + numri2 + " = " + rezultati);
      break;
     case '*':
      rezultati = numri1 * numri2;
      System.out.print(numri1 + "*" + numri2 + " = " + rezultati);
      break;
     case '/':
      rezultati = numri1 / numri2;
      System.out.print(numri1 + "/" + numri2 + " = " + rezultati);
      break;
     default: 
      System.out.println("Ju lutem vendosni sakte!");
      break;
    }    
  }
}
class Testarray{ 
public static void main(String args[]){ 
int a[]=new int[5];//deklarimi i array
a[0]=10;//Inicializimi 
a[1]=20; 
a[2]=70; 
a[3]=40; 
a[4]=50; 
//leximi i array behet vetem me for 
for(int i=0;i<a.length;i++)//length eshte gjatesia e array 
System.out.println(a[i]); 
}} ________________________________________________________________
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
________________________________________________________________


public class CopyArray {  
  public static void main(String[] args) {    
       //Inicializimi array   
    int [] arr1 = new int [] {1, 2, 3, 4, 5};   
     //Krijimi i array arr2 me madhesine e array arr1  
    int arr2[] = new int[arr1.length];  
    //Kopjimi i elementeve tek array tjeter  
    for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {   
      arr2[i] = arr1[i];   
    }   
     //Shfaq elementet e array 1  
    System.out.println("Elementet e array origjinal: ");  
    for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {   
      System.out.print(arr1[i] + " ");  
    }   
      
    System.out.println();  
      
 //Shfaq elementet e array 2
    System.out.println("Elementet e array te ri: ");  
    for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {   
      System.out.print(arr2[i] + " ");  
    }   
  }  
}  
________________________________________________________________
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
________________________________________________________________

public class ShumaeArray { 
  public static void main(String[] args) { 
    //Inicializimi i array 
    int [] arr = new int [] {1, 2, 3, 4, 5}; 
    int sum = 0; 
    //Shuma ndodh duke bredhur cdo element brenda array me [i]
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) { 
      sum = sum + arr[i]; 
    } 
    System.out.println("Shuma e elementeve eshte: " + sum); 
  } 
} 
________________________________________________________________
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
________________________________________________________________import java.util.Scanner;
public class Nota_Studenteve
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int n, total = 0, perqindje;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Vendos nr e lendeve:");
    n = s.nextInt();
    int marks[] = new int[n];
    System.out.println("Vendosni piket deri 1000:");
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      marks[i] = s.nextInt();
      total = total + marks[i];
    }
    perqindje = total / n;
    System.out.println("Shuma:"+total);
    System.out.println("Perqindja eshte :"+perqindje);
  }
}
________________________________________________________________
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
________________________________________________________________import java.util.Scanner;
public class Cift_Tek
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int n;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Vendos nr sa element do jene:");
    n = s.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    System.out.println("Vendos te gjithe elementet:");
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    {
      a[i] = s.nextInt();
    }
    System.out.print("Nr tek:");
    for(int i = 0 ; i < n ; i++)
    {
      if(a[i] % 2 != 0)
      {
        System.out.print(a[i]+" ");
      }
    }
    System.out.println("");
    System.out.print("Nr Cift:");
    for(int i = 0 ; i < n ; i++)
    {
      if(a[i] % 2 == 0)
      {
        System.out.print(a[i]+" ");
      }
    }
  }
}

//Merr 10 nr nga tastiera dhe printoji
import java.util.*;

class Ans{
 public static void main(String[] args){
  Scanner s = new Scanner(System.in);
  int[] z = new int[10];
  for(int i = 0;i<z.length;i++){
   System.out.println("Pronto vleren e z["+i+"]");
   z[i] = s.nextInt();
  }
  for(int i = 0;i<z.length;i++){
   System.out.println("Vlera e z ["+i+"] eshte "+z[i]);
  }
 }
}

_______________________________________________________________________
=======================================================================
_______________________________________________________________________


//Gjej elementin me te madh dhe me te vogel ne nje array
import java.util.*;

class Ans{
 public static void main(String[] args){
  Scanner s = new Scanner(System.in);
  int[] a = new int[10];
  for(int i =0;i<a.length;i++){
   System.out.println("Vendos nje numer a["+i+"]");
   a[i] = s.nextInt();
  }

  int madhi = a[0];
  int vogli = a[0];

  for(int i = 0;i<a.length;i++){
   if(a[i]>madhi)
    madhi = a[i];
   if(a[i]<vogli)
    vogli = a[i];
  }

  System.out.println("Me i madhi eshte "+madhi+" dhe me i vogli eshte "+vogli);

 }
}


_______________________________________________________________________
=======================================================================
_______________________________________________________________________


//Identifiko nr qe mungon ne nje array

public class Humbur
{
  static int gjejNrHumbur (int a[], int n)
  {
    int i, total;
   	total = (n + 1) * (n + 2) / 2;
   	for ( i = 0; i < n; i++)
   	total -= a[i];
   	return total;
  }
  public static void main(String... s)
  {
   	int a[ ] = {1, 2, 4, 5, 6};
   	int miss = gjejNrHumbur(a, 5);
   	System.out.println("Nr qe mungon eshte :"+miss);
  }
}

_______________________________________________________________________
=======================================================================
_______________________________________________________________________


//Mesatarja e studenteve me funksion

class GjejMesataren {
   
  
  static double mesatarja(int a[], int n)
  {
     
    // shuma e elemteve
    int shuma = 0;
     
    for (int i = 0; i < n; i++)
      shuma += a[i];
   
    return (double)shuma / n;
  }
   

  public static void main (String[] args)
  {
     
    int arr[] = {10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    int n = arr.length;
   
    System.out.println(mesatarja(arr, n));
  }
}


_______________________________________________________________________
=======================================================================
_______________________________________________________________________//For Each loop


class Main {
 public static void main(String[] args) {
   
  // Krijimi array
  int[] numbers = {3, 9, 5, -5};
  
  // for each
  for (int number: numbers) {
   System.out.println(number);
  }
 }
}____________________________________________________
____________________________________________________

//// Shuma e elementeve ne nje array

class Main {
 public static void main(String[] args) {
 
  // deklarimi array
  int[] numbers = {3, 4, 5, -5, 0, 12};
  int shuma = 0;

  // iteracioni ne te gjithe nr
  for (int number: numbers) {
   shuma += number;
  }
 
  System.out.println("Shuma = " + shuma);
 }
}____________________________________________________
____________________________________________________


//afishimi zanoreve
class Main {
 public static void main(String[] args) {

  char[] vowels = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'};
 
  // krijimi for each
  for (char item: vowels) {
   System.out.println(item);
  }
 }
}


____________________________________________________
____________________________________________________


//Kontrollo nese nje vlere eshte ne array
public class Contains {

  public static void main(String[] args) {
    int[] num = {1, 2, 3, 4, 5};
    int gjej = 3;
    boolean uGjet = false;

    for (int n : num) {
      if (n == gjej) {
        uGjet = true;
        break;
      }
    }

    if(uGjet)
      System.out.println(gjej + " eshte ne array");
    else
      System.out.println(gjej + " nuk eshte ne array");
  }
}____________________________________________________
____________________________________________________


//Gjej Gabimet
int a= new int(5);
for(int i=0; i<=5; i++)
a[i]= I;__________________________________________________________
__________________________________________________________

//Cfare Afishon
int mat[ ][ ]= {{13,64},{77,46}};
for(int x=0;x<2;x++){
for(int y= 0; y<2; y++)
System.out.print(mat[x][y]+ " ");
System.out.println();


__________________________________________________________
__________________________________________________________

//Update vleren me +10
int m[ ]= {4, 6, 8, 12, 16, 3, 9, 7 };


__________________________________________________________
__________________________________________________________

//Rregulloni sintaksen
Class First
{
public static void main(String args[])
{
int sum[2,4];
for(i=0;i<2;i++)
{
for(j=0;j<=3;j++)
{
System.print(sum);
}
}
}
}

__________________________________________________________
__________________________________________________________
//Identifiko Erroret
class First
{
public static void main(String args[])
{
int i;
int a[6]={0,1,8,7,6,4};
for(i=0;i<=a.length();i++)
System.out.println(a[i]);
}
}


import java.util.Scanner;

public class shummatrica {

  public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Vendosni nr e rrjeshtave te matrix");
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int rrjesht = sc.nextInt();
   System.out.println("Vendosni nr e kolonave te matrix");
   int kolone = sc.nextInt();

   int[][] first = new int[rrjesht][kolone];
   int[][] second = new int[rrjesht][kolone];
   //hedhja e elementeve te matrices 1
   for (int r = 0; r < rrjesht; r++) {
     for (int c = 0; c < kolone; c++) {
      System.out.println(String.format("Vendos matrix e pare [%d][%d] te plote", r, c));
      first[r][c] = sc.nextInt();
     }
   }
   //hedhja e elementeve te matrices 2
   for (int r = 0; r < rrjesht; r++) {
     for (int c = 0; c < kolone; c++) {
      System.out.println(String.format("Matrixa e dyte[%d][%d] nr te plote", r, c));
      second[r][c] = sc.nextInt();
     }
   }
 
   //ndares gjejme te transpozuaren
   int transpose[][]=new int[rrjesht][kolone]; 
  for(int i=0;i<rrjesht;i++){  
  for(int j=0;j<kolone;j++){  
  transpose[i][j]=first[j][i]; 
  }  
  }  
  System.out.println("Printimi i transpozimit te matrices:"); 
  for(int i=0;i<rrjesht;i++){  
  for(int j=0;j<kolone;j++){  
  System.out.print(transpose[i][j]+" ");  
  }  
  System.out.println();//new line  
  }  
  
  //ndares per te gjetur shumen
   int[][] sum = new int[rrjesht][kolone];
  for (int r = 0; r < rrjesht; r++) {
    for (int c1 = 0; c1 < kolone; c1++) {
      sum[r][c1] = first[r][c1] + second[r][c1];
    }
   }
  
  System.out.println("shuma e matricave:"); 
      for (int r = 0; r < sum.length; r++) {
     for (int c1 = 0; c1 < sum[0].length; c1++) {
       System.out.print(sum[r][c1] + "t");
     }
     System.out.println();
    }
      //ndares per te gjetur shumezimin
      
      System.out.println("shumezimi i matricave:"); 
      int[][] c = new int[rrjesht][kolone];
      for(int i = 0; i < rrjesht; i++) {
        for (int j = 0; j < kolone; j++) {
       	  
   			c[i][j]=0;   
       	 for(int k=0;k<kolone;k++)   
       	 {   
       	 c[i][j]+=first[i][k]*second[k][j];   
       	 }//end of k loop 
       	 System.out.print(c[i][j]+" "); //printing matrix element 
       	 }//end of j loop 
       	 System.out.println();//new line  
       	 }  
        
      
      //ndares per te afishuar elementet e siperm te diagonales kryesore
      if(rrjesht != kolone){  
        System.out.println("Matrica duhet te jete katrore");  
      }  
      else {  
       
        System.out.println("Afisho matricen e siperme: ");  
        for(int i = 0; i < rrjesht; i++){  
          for(int j = 0; j < kolone; j++){  
           if(i > j)  
            System.out.print("0 ");  
           else  
            System.out.print(first[i][j] + " ");  
          }  
          System.out.println();  
        }  
      }  
      
      
     //ndares per te afishuar elementet te diagonales kryesore
      if(rrjesht != kolone){  
        System.out.println("Matrica duhet te jete katrore");  
      }  
      else {  
       
        System.out.println("Afisho vetem diagonalen: ");  
        for(int i = 0; i < rrjesht; i++){  
          for(int j = 0; j < kolone; j++){  
           if(i == j)  
          	 System.out.print(first[i][j] + " ");  
            
           else  
          	 System.out.print("0 ");  
          }  
          System.out.println();  
        }  
      }  
      
      
   sc.close();
  }

}
//Program i cili numeron fjalet ne nje fjali


import java.util.Scanner;
public class Exercise5 {

 public static void main(String[] args)
  {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Vendos nje fjali: ");
    String str = in.nextLine();

    System.out.print("Numri fjaleve ne fjali: " + count_Words(str)+"n");
  }

 public static int count_Words(String str)
  {
    int count = 0;
    if (!(" ".equals(str.substring(0, 1))) || !(" ".equals(str.substring(str.length() - 1))))
    {
      for (int i = 0; i < str.length(); i++)
      {
        if (str.charAt(i) == ' ')
        {
          count++;
        }
      }
      count = count + 1; 
    }
    return count; 
  }
 }


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 //Konverto fjalet me te vogla ne me te medhaja


public class Exercise30 {
  
  public static void main(String[] args)
  {
    String str = "Impact Education! Impact your Future!";

    String upper_str = str.toUpperCase();

    System.out.println("Stringu origjinal: " + str);
    System.out.println("Stringu me shkronja te medha : " + upper_str);
  }
}

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 //Konverto string ne Int


public class konvertostring{
  public static void main(String args[]){
  String str="123";
  int inum = 100;

  
  int inum2 = Integer.parseInt(str);//konverton stringun ne int
   
  int sum = inum+inum2;
  System.out.println("Shuma eshte: "+sum);
  }
}

class subClass extends superClass 
{ 
  //methods and fields 
} _______________________________________________________
=======================================================
_______________________________________________________


//name.java

public class Name {
 public void display() {
 System.out.println("Impact Education");
 }
}
// filename: DisplayName.java
// Krijoji ne te njejtin folder
// Clasa permban metoden main() 
public class DisplayName {
 public static void main(String[] args) {
 Name emriim = new Name();
 emriim.display();
 }
}

_______________________________________________________
=======================================================
_______________________________________________________


public class KlasaIme{
 int x = 5;

 public static void main(String[] args) {
  KlasaIme obj1= new KlasaIme(); // Objekti 1
  KlasaIme obj2= new KlasaIme(); // Objekti 2
  System.out.println(obj1.x);
  System.out.println(obj2.x);
 }
}

public class KlasaIme{
 int x = 5;

 public static void main(String[] args) {
  KlasaIme obj1 = new KlasaIme(); // Objekti 1
  KlasaIme obj2= new KlasaIme(); // Objekti 2
  obj2.x = 25;
  System.out.println(obj1.x); // Afishon 5
  System.out.println(obj2.x); // Afishon 25
 }_______________________________________________________
=======================================================
_______________________________________________________


public class Makina {
 int vitiModelit;
 String emriModelit;

 public Makina (int viti, String emri) {
  vitiModelit= viti;
  emriModelit= emri;
 }

 public static void main(String[] args) {
  Makina makinaIme= new Makina(1969, "Mustang");
  System.out.println(makinaIme.vitiModelit+ " " + makinaIme.emriModelit);
 }
}

// Afishon: 1969 Mustang

class Automjeti {
 protected String modeli= "Ford";
 public void buria() {
  System.out.println("Tuut, tuut!");
 }
}

class Automjeti extends Automjeti {
 private String modeliEmri= "Mustang";
 public static void main(String[] args) {
  Automjeti makinaimeShpejte= new Automjeti();
  makinaimeShpejte.buria();
  System.out.println(makinaimeShpejte.modeli+ " " + makinaimeShpejte.modeliEmri);
 }
}


_______________________________________________________
=======================================================
_______________________________________________________//filename: Account.java

public class Account {
 private double balance;
 public Account(double initialBalance) {
 if (initialBalance > 0.0) balance=initialBalance;
 }

 public void credit(double amount){
 balance=balance+amount;
 }

 public void debit(double amount){
 balance=balance-amount;

 }

 public double getBalance(){
 return balance;
 }
}

//filename: AccountTest.java


import java.util.Scanner;
public class AccountTest {
 public static void main (String args[]){
 Account account1 = new Account (50.00);
 Account account2 = new Account (-7.53);

 System.out.printf("Account1 Balance: $%.2fn", account1.getBalance());
 System.out.printf("Account2 Balance: $%.2fnn", account2.getBalance());

 Scanner input = new Scanner( System.in );
 double depositAmount;
 double debitAmount;
 System.out.print( "Enter deposit amount for account1: " ); // prompt
 depositAmount = input.nextDouble(); // obtain user input
 System.out.printf( "nadding %.2f to account1 balancenn", depositAmount );
 account1.credit( depositAmount ); // add to account1 balance
 // display balances
 System.out.printf( "Account1 balance: $%.2fn", account1.getBalance() );
 System.out.printf( "Account2 balance: $%.2fnn", account2.getBalance() );

 System.out.print( "Enter deposit amount for account2: " ); // prompt
 depositAmount = input.nextDouble(); // obtain user input
 System.out.printf( "nAdding %.2f to account2 balancenn", depositAmount );
 account2.credit( depositAmount ); // add to account2 balance

 // display balances
 System.out.printf( "Account1 balance: $%.2fn", account1.getBalance() );
 System.out.printf( "Account2 balance: $%.2fn", account2.getBalance() );

 System.out.print( "Enter debit amount for account1: " );
 debitAmount = input.nextDouble();
 System.out.printf( "nSubtracting %.2f from account1 balancenn", debitAmount );
 if (account1.getBalance()>=debitAmount) {
 account1.debit( debitAmount );
 System.out.printf( "Account1 balance: $%.2fn", account1.getBalance() );
 System.out.printf( "Account2 balance: $%.2fnn", account2.getBalance() );
 }
 else {
 System.out.printf("!!! Debit amount exceeded account balance!!!nn");
 }

 // display balances
 System.out.print( "Enter debit amount for account2: " );
 debitAmount = input.nextDouble();
 System.out.printf( "nSubtracting %.2f from account2 balancenn", debitAmount );
 if (account1.getBalance()>=debitAmount) {
 account1.debit( debitAmount );
 System.out.printf( "Account1 balance: $%.2fn", account1.getBalance() );
 System.out.printf( "Account2 balance: $%.2fnn", account2.getBalance() );
 }
 else {
 System.out.printf("!!!Debit amount exceeded account balance!!!nn");
 }
 }
}


_______________________________________________________
=======================================================
_______________________________________________________


//filename: Invoice.java
// Invoice class
public class Invoice {
 private String partNumber;
 private String partDescription;
 private int quantity;
 private double price;
 public Invoice(String pNum, String pDesc, int qty, double prc) {
 if (pNum != null) partNumber=pNum; else partNumber="0";
 if (pDesc != null) partDescription=pDesc; else partDescription="0";
 if (qty > 0) quantity=qty; else quantity=0;
 if (prc > 0.0) price=prc; else price=0;
 }

 public String getPartNum(){
 return partNumber;
 }

 public String getPartDesc(){
 return partDescription;
 }

 public int getQuantity(){
 return quantity;
 }

 public double getPrice(){
 return price;
 }

 public void setPartNum(String pNum){
 if (pNum != null) {partNumber=pNum;}
 else {partNumber="0";}
 }

 public void setPartDesc(String pDesc){
 if (pDesc != null) {partDescription=pDesc;}
 else {partDescription="0";}
 }

 public void setQuantity(int qty){
 if (qty > 0) {quantity=qty;}
 else {quantity=0;}
 }

 public void setPrice(double prc){
 if (prc > 0.0) {price=prc;}
 else {price=0.0;}
 }

 public double getInvoiceAmount(){
 return (double)quantity*price;
 }
}//filename: InvoiceTest.java
// Invoice testing class with the main() method
public class InvoiceTest {
 public static void main (String args[]){
 Invoice invoice1=new Invoice ("A5544", "Big Black Book", 500, 250.00);
 Invoice invoice2=new Invoice ("A5542", "Big Pink Book", 300, 50.00);

 System.out.printf("Invoice 1: %st%st%dt$%.2fn", invoice1.getPartNum(),
invoice1.getPartDesc(), invoice1.getQuantity(), invoice1.getPrice());
 System.out.printf("Invoice 2: %st%st%dt$%.2fn", invoice2.getPartNum(),
invoice2.getPartDesc(), invoice2.getQuantity(), invoice2.getPrice());
 }
}
//Polimorfizmi lejon te perdoret e njejta metod per veprime te ndryshme

class Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The animal makes a sound");
 }
}

class Pig extends Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The pig says: wee wee");
 }
}

class Dog extends Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The dog says: bow wow");
 }
}

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Animal myAnimal = new Animal(); // Create a Animal object
  Animal myPig = new Pig(); // Create a Pig object
  Animal myDog = new Dog(); // Create a Dog object
  myAnimal.animalSound();
  myPig.animalSound();
  myDog.animalSound();
 }
}__________________________________________________________________
==================================================================
__________________________________________________________________


//Animal.java

public class Animal{
  public void sound(){
   System.out.println("Animal is making a sound");  
  }
}

//Horse.java

class Horse extends Animal{
  @Override
  public void sound(){
    System.out.println("Neigh");
  }
  public static void main(String args[]){
  	Animal obj = new Horse();
  	obj.sound();
  }
}

//Cat.java

public class Cat extends Animal{
  @Override
  public void sound(){
    System.out.println("Meow");
  }
  public static void main(String args[]){
  	Animal obj = new Cat();
  	obj.sound();
  }
}
//Punetor.java

public class Punetor {
 private String emriPare;
 private String mbiemriPare;
 private double rroga;

 public Punetor(String ePare, String mPare, double rro) {
 if (ePare != null) emriPare =ePare;
 if (mPare != null) mbiemriPare = mPare;
 if (rro > 0.0) {
 rroga=rro;
 }
 else {
 rroga=0.0;
 }
 }
 //set methods
 public String getEmriPare(){
 return emriPare;
 }
 public String getMbiemriPare(){
 return mbiemriPare;
 }
 public double getRroga(){
 return rroga;
 } 

 //get methods
 public void setEmriPare(String ePare){
 if (ePare != null)
 emriPare = ePare;
 }

 public void setMbiemriPare(String mPare){
 if (mPare != null)
 mbiemriPare = mPare;
 }

 public void setRroga(double rro){
 if (rro > 0.0){
 rroga = rro;
 }
 else {
 rroga = 0.0;
 }
 }
}_______________________________________________
===============================================
_______________________________________________

//Klasa e punetorit, ku do bejme rritjen e rroges me 10%

public class punetorTest {

 public static void main (String args[]){
 Punetor Punetor1=new Punetor ("Said", "Dulevic", 20000.00);
 Punetor Punetor2=new Punetor ("Impact", "Education", 50000.00);

 System.out.printf("nNO:t EMRItttRROGA VJETOREnn");
 System.out.printf("--t ----ttt-------------n");
 System.out.printf("1:t %s %stt$%.2fn", Punetor1.getEmriPare(),
Punetor1.getMbiemriPare(), Punetor1.getRroga());
 System.out.printf("2:t %s %stt$%.2fn", Punetor2.getEmriPare(),
Punetor2.getMbiemriPare(), Punetor2.getRroga());

 //rrit rrogen me 10%
 Punetor1.setRroga( (.1*Punetor1.getRroga())+Punetor1.getRroga());
 Punetor2.setRroga( (.1*Punetor2.getRroga())+Punetor2.getRroga());

 System.out.printf("n10U rrit rroga me 10%!! Yoohooooo!n");
 System.out.printf("nNO:t EmritttRROGA VJETOREn");
 System.out.printf("--t ----ttt-------------n");
 System.out.printf("1:t %s %stt$%.2fn", Punetor1.getEmriPare(),
Punetor1.getMbiemriPare(), Punetor1.getRroga());
 System.out.printf("2:t %s %stt$%.2fn", Punetor2.getEmriPare(),
Punetor2.getMbiemriPare(), Punetor2.getRroga());
 }
}
_______________________________________________
===============================================
_______________________________________________

//filename: Date.java
// Date class
public class Date {
 private int month;
 private int day;
 private int year;
 public Date(int myMonth,int myDay, int myYear) {

 month = myMonth;
 day = myDay;
 year = myYear;
 }

 public void setMonthDate(int myMonth) {
 month = myMonth;
 }

 public int getMonthDate() {
 return month;
 }

 public void setDayDate(int myDay) {
 day = myDay;
 }

 public int getDayDate() {
 return month;
 }

 public void setYearDate(int myYear) {
 year = myYear;
 }

 public int getYearDate() {
 return year;
 }

 public void displayDate() {
 System.out.printf("%d/%d/%d", month,day,year);
 }

_______________________________________________

//filename: DateTest.java
// Date testing class with the main() method
import java.util.*;
public class DateTest {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 Date myDate = new Date(9, 11, 1986);

 System.out.println("Enter The Month");
 int myMonth = input.nextInt();
 myDate.setMonthDate(myMonth);

 System.out.println("Enter the Date");
 int myDay = input.nextInt();
 myDate.setDayDate(myDay);

 System.out.println("Enter the Year");
 int myYear = input.nextInt();
 myDate.setYearDate(myYear);
 myDate.displayDate();
 }
}
_______________________________________________
===============================================
_______________________________________________


//filename: SavingAccount.java
// SavingAccount class
public class SavingsAccount {
 public static double annualInterestRate;
 private double savingsBalance;
 public SavingsAccount() {
 annualInterestRate = 0.0;
 savingsBalance = 0.0;
 }

 public SavingsAccount(double intRate, double savBal) {
 annualInterestRate = intRate;
 savingsBalance = savBal;
 }

 public double calculateMonthlyInterest() {
 double intRate = (savingsBalance * annualInterestRate/12);
 savingsBalance = savingsBalance + intRate;
 return intRate;
 }

 public static void modifyInterestRate(double newInteresRate) {
 annualInterestRate = newInteresRate;
 }

 public void setSavingsBalance(double newBal) {
 savingsBalance = newBal;
 }
 public double getSavingsBalance() {
 return savingsBalance;
 }
 public double getAnnualInterestRate() {
 return annualInterestRate;
 }
}

_______________________________________________


//filename: SavingsAccountTest.java
// SavingsAccount testing class with the main() method
public class SavingsAccountTest {
 public static void main(String[] args) {
 SavingsAccount saver1 = new SavingsAccount();
 SavingsAccount saver2 = new SavingsAccount();
 saver1.setSavingsBalance(2000.00);
 saver2.setSavingsBalance(3000.00);
 SavingsAccount.modifyInterestRate(0.04);
 saver1.calculateMonthlyInterest();
 saver2.calculateMonthlyInterest();
 System.out.printf("New Balance for Saver1=%fn",saver1.getSavingsBalance());
 System.out.printf("New Balance for Saver2=%fn",saver2.getSavingsBalance());

 SavingsAccount.modifyInterestRate(0.05);
 saver1.calculateMonthlyInterest();
 saver2.calculateMonthlyInterest();
 System.out.printf("New Balance for Saver1=%fn",saver1.getSavingsBalance());
 System.out.printf("New Balance for Saver2=%fn",saver2.getSavingsBalance());

 }
}_______________________________________________
===============================================
_______________________________________________//filename: Book.java
// Book class
public class Book {
 private String Name;
 private String ISBN;
 private String Author;
 private String Publisher;
 public Book() {
 Name = "NULL";
 ISBN = "NULL";
 Author = "NULL";
 Publisher = "NULL";
 }

 public Book(String name, String isbn, String author, String publisher) {
 Name = name;
 ISBN = isbn;
 Author = author;
 Publisher = publisher;
 }

 public void setName(String Name) {
 this.Name = Name;
 }
 public String getName() {
 return Name;
 }
 public void setISBN(String ISBN) {
 this.ISBN = ISBN;
 }
 public String getISBN() {
 return ISBN;
 }
 public void setAuthor(String Author) {
 this.Author = Author;
 }
 public String getAuthor() {
 return Author;
 }
 public void setPublisher(String Publisher) {
 this.Publisher = Publisher;
 }
 public String getPublisher() {
 return Publisher;
 }
 public void getBookInfo() {
 System.out.printf("%s %s %s %s", Name,ISBN,Author,Publisher);
 }

}

_______________________________________________

//filename: SavingsAccountTest.java
// SavingsAccount testing class with the main() method
public class BookTest {
 public static void main(String[] args) {


 Book test[] = new Book[13];
 test[1] = new Book();
 test[1].getBookInfo();

 }
}_______________________________________________
===============================================
_______________________________________________


a. Create a super class called Car. The Car class has the following fields and methods.
◦intspeed;
◦doubleregularPrice;
◦Stringcolor;
◦doublegetSalePrice();

______________________________________________________


//filename: Car.java
//Car class
public class Car {
 private int speed;
 private double regularPrice;
 private String color;

 public Car (int Speed,double regularPrice,String color) {
 this.speed = Speed;
 this.regularPrice = regularPrice;
 this.color = color;
 }


 public double getSalePrice() {
 return regularPrice;
 }
}

______________________________________________________

b. Create a sub class of Car class and name it as Truck. The Truck class has the following fields and methods.
◦intweight;
◦doublegetSalePrice();//Ifweight>2000,10%discount.Otherwise,20%discount.

______________________________________________________

//filename: Truck.java
// Truck class, subclass of Car
public class Truck extends Car {
 private int weight;

 public Truck (int Speed,double regularPrice,String color, int weight) {
 super(Speed,regularPrice,color);
 this.weight = weight;
 }

 public double getSalePrice() {
 if (weight > 2000){
 return super.getSalePrice() - (0.1 * super.getSalePrice());
 }
 else {
 return super.getSalePrice();
 }
 }
}

______________________________________________________

c. Create a subclass of Car class and name it as Ford. The Ford class has the following fields and methods
◦intyear;
◦intmanufacturerDiscount;
◦doublegetSalePrice();

//FromthesalepricecomputedfromCarclass,subtractthemanufacturerDiscount.

______________________________________________________

//filename: Ford.java
// Ford class, subclass of Car
public class Ford extends Car {
 private int year;
 private int manufacturerDiscount;

 public Ford (int Speed,double regularPrice,String color, int year, int
manufacturerDiscount) {
 super (Speed,regularPrice,color);
 this.year = year;
 this.manufacturerDiscount = manufacturerDiscount;
 }

 public double getSalePrice() {
 return (super.getSalePrice() - manufacturerDiscount);
 }
}
______________________________________________________

d. Create a subclass of Car class and name it as Sedan. The Sedan class has the following fields and methods.
◦intlength;
◦doublegetSalePrice();
//Iflength>20feet,5%discount,Otherwise,10%discount.

______________________________________________________

//filename: Sedan.java
// Sedan class, subclass of Car
public class Sedan extends Car {
 private int length;

 public Sedan (int Speed,double regularPrice,String color, int length) {
 super (Speed,regularPrice,color);
 this.length = length;
 }

 public double getSalePrice() {
 if (length > 20) {
 return super.getSalePrice() - (0.05 * super.getSalePrice());
 }
 else {
 return super.getSalePrice() - (0.1 * super.getSalePrice());
 }
 }
}

______________________________________________________
e. Create MyOwnAutoShop class which contains the main() method. Perform the following within the main()
method.
◦Create an instance of Sedan class and initialize all the fields with appropriate values. Use super(...) method in
the constructor for initializing the fields of the superclass.
◦Create two instances of the Ford class and initialize all the fields with appropriate values. Use super(...)
method in the constructor for initializing the fields of the super class.

◦Create an instance of Car class and initialize all the fields with appropriate values.
Display the sale prices of all instance.

______________________________________________________

//filename: MyOwnAutoShop.java
// Testing class with the main() method
public class MyOwnAutoShop {
(int Speed,double regularPrice,String color, int year, int manufacturerDiscount)
 public static void main(String[] args) {
 Sedan mySedan = new Sedan(160, 20000, "Red", 10);
 Ford myFord1 = new Ford (156,4452.0,"Black",2005, 10);
 Ford myFord2 = new Ford (155,5000.0,"Pink",1998, 5);
 Car myCar - new Car (555, 56856.0, "Red");
 System.out.printf("MySedan Price %.2f", mySedan.getSalePrice());
 System.out.printf("MyFord1 Price %.2f", myFord1.getSalePrice());
 System.out.printf("MyFord2 Price %.2f", myFord2.getSalePrice());
 System.out.printf("MyCar Price %.2f", myCar.getSalePrice());
 }
}
____________________________________________________
====================================================
____________________________________________________import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Test extends JFrame {

  JLabel no1 = new JLabel("Number 1");
  JLabel no2 = new JLabel("Number 2");
  JLabel sum = new JLabel("Sum:", JLabel.CENTER);
  JTextField F1 = new JTextField(5);
  JTextField F2 = new JTextField(5);
  JLabel no3 = new JLabel();

  public Test() {
   super("Test");
   Container container = getContentPane();
   container.setLayout(new FlowLayout());
   container.add(no1);
   container.add(F1);
   container.add(no2);
   container.add(F2);
   container.add(sum);
   container.add(no3);
   F1.setText("5"); // set 5 in F1
   F2.setText("5"); // set 5 in F2
   int n1 = Integer.parseInt((F1.getText())); // 5
   int n2 = Integer.parseInt((F2.getText())); // 5
   int no4 = n1 + n2; // 10
   String s1 = String.valueOf(no4);
   no3.setText(s1);
  }

  public static void main(String[] args) {
   Test test = new Test();
   test.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   test.setSize(500, 400);
   test.setVisible(true);
  }

}


____________________________________________________
====================================================
____________________________________________________
package said;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
 

public class Example extends JFrame implements ActionListener {
  private JLabel labelQuestion;
  private JLabel labelWeight;
  private JTextField fieldWeight;
  private JButton buttonTellMe;
 
  public Example() {
    super("Water Calculator");
 
    initComponents();
 
    setSize(240, 150);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
 
  private void initComponents() {
    labelQuestion = new JLabel("Sa uje duhet te pi?");
    labelWeight = new JLabel("Pesha ime ne (kg):");
    fieldWeight = new JTextField(5);
    buttonTellMe = new JButton("Me trego sa?");
 
    setLayout(new FlowLayout());
 
    add(labelQuestion);
    add(labelWeight);
    add(fieldWeight);
    add(buttonTellMe);
 
    buttonTellMe.addActionListener(this);
  }
 
  public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    String message = "Ju duhet te pini %.1f L uje ne dite!";
 
    float weight = Float.parseFloat(fieldWeight.getText());
    float waterAmount = calculateWaterAmount(weight);
 
    message = String.format(message, waterAmount);
 
    JOptionPane.showMessageDialog(this, message);
  }
 
  private float calculateWaterAmount(float weight) {
    return (weight / 10f) * 0.4f;
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    new Example().setVisible(true);
  }
}

____________________________________________________
====================================================
____________________________________________________


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class Calculator implements ActionListener {
  private static JTextField inputBox;

  Calculator(){}
  public static void main(String[] args) {
   createWindow();
  }

  private static void createWindow() {     
   JFrame frame = new JFrame("Calculator");
   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

   createUI(frame);
   frame.setSize(200, 200);      
   frame.setLocationRelativeTo(null);
   frame.setVisible(true);
  }

  private static void createUI(JFrame frame) {
   JPanel panel = new JPanel();
   Calculator calculator = new Calculator();
   GridBagLayout layout = new GridBagLayout();     
   GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
   panel.setLayout(layout);
    
   inputBox = new JTextField(10);    
   inputBox.setEditable(false);

   JButton button0 = new JButton("0");JButton button1 = new JButton("1");
   JButton button2 = new JButton("2");JButton button3 = new JButton("3");
   JButton button4 = new JButton("4");JButton button5 = new JButton("5");
   JButton button6 = new JButton("6");JButton button7 = new JButton("7");
   JButton button8 = new JButton("8");JButton button9 = new JButton("9");

   JButton buttonPlus = new JButton("+");JButton buttonMinus = new JButton("-");
   JButton buttonDivide = new JButton("/");JButton buttonMultiply = new JButton("x");
   JButton buttonClear = new JButton("C");JButton buttonDot = new JButton(".");
   JButton buttonEquals = new JButton("=");

   button1.addActionListener(calculator);button2.addActionListener(calculator);
   button3.addActionListener(calculator);button4.addActionListener(calculator);
   button5.addActionListener(calculator);button6.addActionListener(calculator);
   button7.addActionListener(calculator);button8.addActionListener(calculator);
   button9.addActionListener(calculator);button0.addActionListener(calculator);

   buttonPlus.addActionListener(calculator);buttonMinus.addActionListener(calculator);
   buttonDivide.addActionListener(calculator);buttonMultiply.addActionListener(calculator);
   buttonClear.addActionListener(calculator);buttonDot.addActionListener(calculator);
   buttonEquals.addActionListener(calculator);

   gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
   gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 0; panel.add(button1, gbc);    
   gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 0; panel.add(button2, gbc);
   gbc.gridx = 2; gbc.gridy = 0; panel.add(button3, gbc);
   gbc.gridx = 3; gbc.gridy = 0; panel.add(buttonPlus, gbc);
   gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 1; panel.add(button4, gbc);
   gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 1; panel.add(button5, gbc);
   gbc.gridx = 2; gbc.gridy = 1; panel.add(button6, gbc);
   gbc.gridx = 3; gbc.gridy = 1; panel.add(buttonMinus, gbc);
   gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 2; panel.add(button7, gbc);
   gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 2; panel.add(button8, gbc);
   gbc.gridx = 2; gbc.gridy = 2; panel.add(button9, gbc);
   gbc.gridx = 3; gbc.gridy = 2; panel.add(buttonDivide, gbc);
   gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 3; panel.add(buttonDot, gbc);
   gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 3; panel.add(button0, gbc);
   gbc.gridx = 2; gbc.gridy = 3; panel.add(buttonClear, gbc);
   gbc.gridx = 3; gbc.gridy = 3; panel.add(buttonMultiply, gbc);
   gbc.gridwidth = 3;

   gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 4; panel.add(inputBox, gbc);    
   gbc.gridx = 3; gbc.gridy = 4; panel.add(buttonEquals, gbc);
   frame.getContentPane().add(panel, BorderLayout.CENTER);    
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
   String command = e.getActionCommand();
   if (command.charAt(0) == 'C') {           
     inputBox.setText("");
   }else if (command.charAt(0) == '=') {          
     inputBox.setText(evaluate(inputBox.getText()));
   }else {                
     inputBox.setText(inputBox.getText() + command);
   }
  }
 
  public static String evaluate(String expression) {
   char[] arr = expression.toCharArray();
   String operand1 = "";String operand2 = "";String operator = "";
   double result = 0;

   for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
     if (arr[i] >= '0' && arr[i] <= '9' || arr[i] == '.') {
      if(operator.isEmpty()){
        operand1 += arr[i];
      }else{
        operand2 += arr[i];
      }
     } 

     if(arr[i] == '+' || arr[i] == '-' || arr[i] == '/' || arr[i] == '*') {
      operator += arr[i];
     }
   }

   if (operator.equals("+"))
     result = (Double.parseDouble(operand1) + Double.parseDouble(operand2));
   else if (operator.equals("-"))
     result = (Double.parseDouble(operand1) - Double.parseDouble(operand2));
   else if (operator.equals("/"))
     result = (Double.parseDouble(operand1) / Double.parseDouble(operand2));
   else
     result = (Double.parseDouble(operand1) * Double.parseDouble(operand2));     
   return operand1 + operator + operand2 + "=" +result;
  }  
} 

____________________________________________________
====================================================
____________________________________________________


// Presents a GUI to verify credit card numbers.
// Final version with event handling.

 import java.awt.*;
 import java.awt.event.*;
 import javax.swing.*;

 public class CreditCardGUI2 implements ActionListener {
public static void main(String[] args) {
 CreditCardGUI2 gui = new CreditCardGUI2();
 }

 // fields
 private JFrame frame;
 private JTextField numberField;
 private JLabel validLabel;
 private JButton verifyButton;

 // creates components, does layout, shows window onscreen
 public CreditCardGUI2() {
 numberField = new JTextField(16);
 validLabel = new JLabel("not yet verified");
 verifyButton = new JButton("Verify CC Number");

 // event listeners
 verifyButton.addActionListener(this);

 frame = new JFrame("Credit card number verifier");

 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 frame.setSize(new Dimension(350, 100));
 frame.setLayout(new FlowLayout());
 frame.add(numberField);
 frame.add(verifyButton);
 frame.add(validLabel);
 frame.setVisible(true);
 }

 // Returns whether the given string is a valid Visa
 // card number according to the Luhn checksum algorithm.
 public boolean isValidCC(String text) {
int sum = 0;
 for (int i = text.length() – 1; i >= 0; i--) {
 int digit = Integer.parseInt(
 text.substring(i, i + 1));
 if (i % 2 == 0) { // double even digits
 digit *= 2;
 }
 sum += (digit / 10) + (digit % 10);
 }

 // valid numbers add up to a multiple of 10
 return sum % 10 == 0 && text.startsWith("4");
 }

 // Sets label's text to show whether CC number is valid.
 public void actionPerformed(ActionEvent event) {
 String text = numberField.getText();
 if (isValidCC(text)) {
 validLabel.setText("Valid number!");
 } else {
 validLabel.setText("Invalid number.");
 }
}
 }
//STEP 1. Import required packages
import java.sql.*;

public class JDBCExample {
  // JDBC driver name and database URL
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/STUDENTS";

  // Database credentials
  static final String USER = "username";
  static final String PASS = "password";
  
  public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  Statement stmt = null;
  try{
   //STEP 2: Register JDBC driver
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

   //STEP 3: Open a connection
   System.out.println("Connecting to a selected database...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
   System.out.println("Connected database successfully...");
   
   //STEP 4: Execute a query
   System.out.println("Creating table in given database...");
   stmt = conn.createStatement();
   
   String sql = "CREATE TABLE REGISTRATION " +
          "(id INTEGER not NULL, " +
          " first VARCHAR(255), " + 
          " last VARCHAR(255), " + 
          " age INTEGER, " + 
          " PRIMARY KEY ( id ))"; 

   stmt.executeUpdate(sql);
   System.out.println("Created table in given database...");
  }catch(SQLException se){
   //Handle errors for JDBC
   se.printStackTrace();
  }catch(Exception e){
   //Handle errors for Class.forName
   e.printStackTrace();
  }finally{
   //finally block used to close resources
   try{
     if(stmt!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
   }// do nothing
   try{
     if(conn!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
     se.printStackTrace();
   }//end finally try
  }//end try
  System.out.println("Goodbye!");
}//end main
}//end JDBCExample
Working connection
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
 
public class said {
  public static void main(String[] args) {
 
    // creates three different Connection objects
    Connection conn1 = null;
    Connection conn2 = null;
    Connection conn3 = null;
 
    try {
      // connect way #1
      String url1 = "jdbc:mysql://localhost:3306/sakila";
      String user = "root";
      String password = "rootroot";
 
      conn1 = DriverManager.getConnection(url1, user, password);
      if (conn1 != null) {
        System.out.println("Connected to the database test1");
      }
     
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println("An error occurred. Maybe user/password is invalid");
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

Calculator


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
 
 
public class Calculator extends JPanel implements ActionListener {
 
 private JTextField display = new JTextField("0");
 private double result = 0;
 private String operator = "=";
 private boolean calculating = true;
 
 public Calculator() {
  setLayout(new BorderLayout());
 
  display.setEditable(false);
  add(display, "North");
 
  JPanel panel = new JPanel();
  panel.setLayout(new GridLayout(4, 4));
 
  String buttonLabels = "789/456*123-0.=+";
  for (int i = 0; i < buttonLabels.length(); i++) {
   JButton b = new JButton(buttonLabels.substring(i, i + 1));
   panel.add(b);
   b.addActionListener(this);
  }
  add(panel, "Center");
 }
 
 public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
  String cmd = evt.getActionCommand();
  if ('0' <= cmd.charAt(0) && cmd.charAt(0) <= '9' || cmd.equals(".")) {
   if (calculating)
    display.setText(cmd);
   else
    display.setText(display.getText() + cmd);
   calculating = false;
  } else {
   if (calculating) {
    if (cmd.equals("-")) {
     display.setText(cmd);
     calculating = false;
    } else
     operator = cmd;
   } else {
    double x = Double.parseDouble(display.getText());
    calculate(x);
    operator = cmd;
    calculating = true;
   }
  }
 }
 
 private void calculate(double n) {
  if (operator.equals("+"))
   result += n;
  else if (operator.equals("-"))
   result -= n;
  else if (operator.equals("*"))
   result *= n;
  else if (operator.equals("/"))
   result /= n;
  else if (operator.equals("="))
   result = n;
  display.setText("" + result);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.setTitle("Calculator");
  frame.setSize(200, 200);
  frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
   public void windowClosing(WindowEvent e) {
    System.exit(0);
   }
  });
 
  Container contentPane = frame.getContentPane();
  contentPane.add(new Calculator());
  frame.show();
 }
}

Ushtrimi 1:

import java.util.*;
class School {
String dept;
double fees;
public School(String dept , double fees)
{
  this.dept = dept;
  this.fees = fees;
}
public void printSchoolInfo()
{
  System.out.println("Deptarment: "+dept);
  System.out.println("Fees: "+fees);
}
}

//file2
class Subject extends School{
int no_of_student;
public Subject(String dept , double fees,int no_of_student)
{
  super(dept,fees);
  this.no_of_student = no_of_student;
}
public void printSubjectInfo()
{
super.printSchoolInfo();
  System.out.println("No of student enrolled: "+no_of_student);
}

}

//file3
class student_Status extends Subject{
String pass_fail;
public student_Status(String dept , double fees,int no_of_student,String pass_fail)
{
  super(dept,fees,no_of_student);
  this.pass_fail = pass_fail;
}
public void printstudent_StatusInfo()
{
super.printSubjectInfo();
  System.out.println("Pass/Fail: "+pass_fail);
}
}

//Programi kryesor
public class Main
{
public static void main(String args[])
{
  student_Status obj=new student_Status("Computer",1025.5,35,"Pass");
  obj.printstudent_StatusInfo();
}
}

Code a short JAVA program that demonstrates Inheritance.

HINT:

·         To demonstrate true OOP inheritance, your code must include a super (parent) class and a sub class (derived class)

·         As an example, class Student could be a super class while class GraduateStudent is a sub class that inherits from Student class.

·         In your subclass (i.e. GraduateStudent), you must include the JAVA inheritance keyword that shows that a class inherits from another.

Program:

import java.io.*;

// Parent class

class Student

{

  String name;

   String rollnumber;

   //Constructor

  public Student(String na, String rno)

  {

    name = na;

     rollnumber=rno;

     System.out.println("Parent class");

  }

   // Get the name

  public String getName()

   {

     return name;

   }

   // Get the roll number

   public String getrollno()

   {

     return rollnumber;

   }

}

//Derived class

class GraduateStudent extends Student

{

  private String grade;

   // Constructor of derived class

  public GraduateStudent(String na, String rno, String grad)

  {    

    super(na,rno);   

    grade=grad;

     System.out.println("Derived class");

  }

   // Method to get grade

   public String getGrade()

   {

     return grade;

   }

   // Method to display the details

  public void details()

  {

    System.out.println(super.getName()+super.getrollno()+"

  and "+getGrade());

  }  

}

// Test class

public class StudentTest

{

   // Main method

   public static void main(String[] args)

  {

    GraduateStudent cobj = new GraduateStudent("Alex " ,

  "10ABC11 ","C");

    cobj.details();

  }

}

 

// Hangman game

import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

class Game {

  static Scanner input;
  public static void hangman()
  {
   input = new Scanner(System.in);

   // Stringjet ne array qe mbajne fjalet
   String[] company = { "impact", "Tata", "Suzuki",
           "Ducati", "Toyota" };
   System.out.println(
     " Welcome to HANGMAN GAME ");

   Random obj = new Random();
   int Ran_num = obj.nextInt(5);

   // merr inputin e fjales
   String word = (company[Ran_num]);
   word = word.toUpperCase();

   // Shfaq _ 
   String word1 = word.replaceAll("[A-Z]", "_ ");

   // Metoda qe ben play
   System.out.println("let's play the game");
   startGame(word, word1);
  }
  public static void startGame(String word, String word1)
  {
   // hamendesimet
   int guess_ = 0;

   // hamdesimet gabim
   int wrong = 0;

   // per cdo hamendesim
   String guess;

   // ruan shkronjen e hamedesuar
   char letter;

   // ruan shkronjen nese ishte
   // tashme e hamedesuar
   boolean guessescontainsguess;
   String guesses = "";
   boolean guessinword;

   // kushti while 
   while (wrong < 5 && word1.contains("_")) {

     System.out.println(word1 + "\n");
     int temp = 5 - wrong;
     if (wrong != 0) {

      // per foton e 1
      System.out.println("You have " + temp
            + " guesses left.");
     }

     System.out.print("Your Guess:");

     // merr nga tastiera hamendesimin
     guess = input.nextLine();

     // konverton ne shrkonja te medha
     // per krahasim
     guess = guess.toUpperCase();

     // merr shkronjen e pare
     // si shkronje e hamedesuar
     letter = guess.charAt(0);

     guessescontainsguess
      = (guesses.indexOf(letter)) != -1;

     // ruan cdo shkronje
     // te hamendesuar
     guesses += letter;

     // konverton ne shrkonja te medha
     // per krahasim
     letter = Character.toUpperCase(letter);
     System.out.println();

     // nese shkronja eshte hamedesuar me pare
     if (guessescontainsguess == true) {

      // eshte shkronje e hamedesuar tashme
      System.out.println("You ALREADY guessed "
            + letter + ". \n");
     }

     // shkronja e hamendesuar ne fjale
     guessinword = (word.indexOf(letter)) != -1;

     // kushti if
     if (guessinword == true) {

      // afisho shkronjen
      System.out.println(
        letter + " is present in the word.");
      System.out.print("\n");

      // gjeni pozicionet e shkronjave
// zëvendësoni vizat me ato
// letër në pozicione të vlefshme
      for (int position = 0;
        position < word.length(); position++) {
// shkronja e supozuar është e barabartë me
// shkronja në pozicion në fjalë
// dhe word1 më parë nuk ka
// kanë atë letër
        if (word.charAt(position) == letter
         && word1.charAt(position)
           != letter) {

         word1 = word1.replaceAll("_ ", "_");
         String word2;
         word2 = word1.substring(0, position)
            + letter
            + word1.substring(position
                  + 1);
         word2 = word2.replaceAll("_", "_ ");
         word1 = word2;
        }
      }
     }

     //nëse if përfundon, përndryshe else if fillon
     else {

      // printime
// gabim = gabim + 1, pas çdo
// përgjigje të gabuar
      System.out.println(
        letter
        + " is not present in the word.");
      wrong++;
     }

     // guess_ = guess_ + 1, pas çdo
// përpjekje
     guess_++;

   } // while loop perfundon

  // nëse linjat e shpëtimit mbarojnë
   if (wrong == 5) {
     System.out.println(
      "YOU LOST!, maximum limit of incorrect guesses reached.");
   }
   else {

     // zgjidhur me sukses
     System.out.print(
      "The word is: " + word1
      + "\n Well Played, you did it!!");
   }
  }
  public static void main(String[] args)
  {
   // LUAJ LOJEN
   hangman();
  }
}
Visited 410 times, 1 visit(s) today