CSharp Programim ne Shqip

//1.Hyrje ne C#
using System;

namespace HelloWorld
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("Pershendetje");  
  }
 }
}

//2. Write & WriteLine

Console.WriteLine("Pershendetje!"); 
Console.WriteLine("Ky rrjeshti do dali tek rrjeshti 2.");

Console.Write("Pershendetje! ");
Console.Write("Ky rrjeshti do dali ne te njejtin rrjesht me lart."); 


//Tipet e te dhenave
int nr = 5;
double nrd = 5.99;
char shkronja = 'D';
bool ss = true;
string ckemi = "si kalove";

//Deklarimi Variablave
string emri = "Said";
Console.WriteLine(emri);


//int
int numri = 15;
Console.WriteLine(numri);


//shembull tjeter me int
int nr = 15;
nr = 20; // nr merr vleren 20
Console.WriteLine(nr);


//Marrja nr nga tastiera

// Vendos emrin
Console.WriteLine("Shkruaj emrin:");

// stringu qe do marri vleren nga tastiera
string emrijuaj = Console.ReadLine();

// printo emrin qe u shkruajt nga tastiera
Console.WriteLine("Emri eshte: " + emrijuaj);//Operatoret
int Shum1 = 100 + 50;    // 150 (100 + 50)
int Shum2 = Shum1 + 250;   // 400 (150 + 250)
int Shum3 = Shum2 + Shum2;   // 800 (400 + 400)


//Funx matematike
Math.Max(5, 10);
Math.Min(5, 10);
Math.Sqrt(64);
Math.Abs(-4.7);
Math.Round(9.99);//Ushtrimi 1:
Console.WriteLine("11. Shkruaj moshen dhe afishoje pas 10 vitesh.");
 Console.WriteLine("Ju lutem jepni moshen aktuale!");
 int mosha = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.Write("Mosha juaj pas 10 vitesh do te jete: ");
 Console.Write(mosha + 10);
 //nuk lejon mbylljen e consoles pa shtypur enter
 Console.ReadLine();
 
 
 
 //Kushti if-else
  using System;   
public class shembulliIF 
  { 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
      int numri = 10; 
      if (numri % 2 == 0) 
      { 
        Console.WriteLine("Nr eshte cift"); 
      } 
       
    } 
  } 
  
  //Shembulli 2
  using System;   
public class shembulliIF 
  { 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
      int numri = 11; 
      if (numri % 2 == 0) 
      { 
        Console.WriteLine("Nr eshte cift"); 
      } 
      else 
      { 
        Console.WriteLine("Nr eshte tek"); 
      } 
       
    } 
  }
using System;

namespace Loop
{
  class WhileLoop
  {
   public static void Main(string[] args)
   {
     int i=1;
     while (i<=5)
     {
      Console.WriteLine("C# iteracioni loop {0}", i);
      i++;
     }
   }
  }
}//Ushtrimi 2:shuma e tyre


using System;

namespace Loop
{
  class WhileLoop
  {
   public static void Main(string[] args)
   {
     int i=1, sum=0;

     while (i<=5)
     {
      sum += i;
      i++;
     }
     Console.WriteLine("Shuma = {0}", sum);
   }
  }
}//3 tabela e shumezimit

using System;

namespace Loop
{
  class DoWhileLoop
  {
   public static void Main(string[] args)
   {
     int i = 1, n = 5, product;

     do
     {
      product = n * i;
      Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", n, i, product);
      i++;
     } while (i <= 10);
   }
  }
}

//Switch Case

//Shembulli 1
int x = 10;

switch (x)
{ 
  case 5:
    Console.WriteLine("vlera e x= 5");
    break;
  case 10:
    Console.WriteLine("vlera e x= 10");
    break;
  case 15:
    Console.WriteLine("vlera e x= 15");
    break;
  default:
    Console.WriteLine("Nuk dihet vlera");
    break;
}

//Shembulli 2

int day = 4;
switch (day) 
{
 case 1:
  Console.WriteLine("Hene");
  break;
 case 2:
  Console.WriteLine("Marte");
  break;
 case 3:
  Console.WriteLine("Merkure");
  break;
 case 4:
  Console.WriteLine("Enjte");
  break;
 case 5:
  Console.WriteLine("Premte");
  break;
 case 6:
  Console.WriteLine("Shtune");
  break;
 case 7:
  Console.WriteLine("Diel");
  break;
  
   default:
          Console.WriteLine("Gabim");
          break;
}

//Ushtrim klase: Beni sistemin e notave me switch case


//Gjej zanoret dhe bashketingelloret
using System;
 
namespace Conditional
{
  class SwitchCase
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char ch;
      Console.WriteLine("Vendos nje shkronje");
      ch = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
 
      switch(Char.ToLower(ch))
      {
        case 'a':
          Console.WriteLine("zanore");
          break;
        case 'e':
          Console.WriteLine("zanore");
          break;
        case 'i':
          Console.WriteLine("zanore");
          break;
        case 'o':
          Console.WriteLine("zanore");
          break;
        case 'u':
          Console.WriteLine("zanore");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Bashketingellore");
          break;
      }
    }
  }
}


//Menyra dyte per zanoret

using System;
 
namespace Conditional
{
  class SwitchCase
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char ch;
      Console.WriteLine("Vendos nje shkronje");
      ch = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
 
      switch(Char.ToLower(ch))
      {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
          Console.WriteLine("Zanore");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Bashketingellore");
          break;
      }
    }
  }
}


//Makina llogaritese
using System;
 
namespace Conditional
{
  class SwitchCase
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char op;
      double nr1, nr2, rezultati;
       
      Console.Write("Vendos nr e pare: ");
      nr1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Vendos nr e dyte: ");
      nr2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zgjidh operatorin (+, -, *, /): ");
      op = (char)Console.Read();
 
      switch(op)
      {
        case '+':
          rezultati = nr1 + nr2;
          Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", nr1, nr2, rezultati);
          break;
         
        case '-':
          rezultati = nr1 - nr2;
          Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", nr1, nr2, rezultati);
          break;
         
        case '*':
          rezultati = nr1 * nr2;
          Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", nr1, nr2, rezultati);
          break;
         
        case '/':
          rezultati = nr1 / nr2;
          Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", nr1, nr2, rezultati);
          break;
 
        default:
          Console.WriteLine("Gabim operatori");
          break;
           
      }
    }
  }
}
//Shfaq nr nga 1 ne 10

for(int i = 1; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine("Nr: {0}", i);
}


//Shfaq nr nga 10 ne 1
for(int i = 10; i > 1; i--)
{
  Console.WriteLine("Nr: {0}", i);
}


//perjashto 4 nga nr 1-10

for (int i = 1; i < 10; i++)
{
  if( i == 4 )
    break;

  Console.WriteLine("Nr: {0}", i);
}

//shuma e 10 nr
int n = 5,shuma = 0;

     for (int i=1; i<=n; i++)
     {
      // shuma = shuma + i;
      shuma += i;
     }

     Console.WriteLine("Shuma e {0} numrave eshte = {1}", n, shuma);
     
     
     
//Detyre: Shfaq 4 here fjalen Impact

 for (int ____; x ____; x____)
      Console.WriteLine("____");
  }
  
  
  
  
//Shfaq 10 nr e pare tek dhe mblidhi me njeri tjetrin

int i,n,shuma=0;
  


  Console.Write("Vendos nr : ");
  n= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
  Console.Write("\nNr tek jane :");
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
   Console.Write("{0} ",2*i-1);//2 *i-1 dmth sa here gjen nr cift i zbret 1 e ben tek
   shuma=shuma+2*i-1;
  }
  Console.Write("\nShuma e nr tek {0} eshte : {1} \n",n,shuma);
  
//Detyre : bej te njejtin ushtrim si me siper por me if-else dhe for

if(nr%2 == 0){
 Console.WriteLine("Tek")
}

//Deklarimet dhe inicializimet

int[] cift = new int[5]{ 2, 4, 6, 8, 10 }; 

string[] qytete = new string[3]{ "Tirane", "London", "New York" };


//Menyra dyte e deklarimit

int[] cift = { 2, 4, 6, 8, 10}; 

string[] qytete = { "Tirane", "London", "New York" }//printo elementet sipas index

int[] cift = new int[5];
cift[0] = 2;
cift[1] = 4;
//cift[6] = 12; //jep gabim

Console.WriteLine(cift[0]); //printon 2
Console.WriteLine(cift[1]); //printon 4


//shfaq numrat 
int[] cift = { 2, 4, 6, 8, 10 };

for(int i = 0; i < cift.Length; i++)
  Console.WriteLine(cift[i]); 

for(int i = 0; i < cift.Length; i++)
  cift[i] = cift[i] + 10;//shto rezultatin +10//hidh dhe shfaq notat e nje studenti

int[] nota = new int[10];
     int i;
     int j;
     int num=80;
     for(i=0; i<10; i++)
     {
      nota[i] = num;
      num++;
     }
     for(j=0; j<10; j++)
     {
      Console.WriteLine("nota[{0}] = {1}", j, nota[j]);
     }
     Console.ReadKey();
     
     
//Hedhja e notave te studentit

string[] studentId = { "STU01", "STU02", "STU03", "STU04", "STU05" };
    int[] notat = { 76, 83, 92, 65, 34 };
    Console.WriteLine("Gjej noten per cdo student");
    for(int i=0;i<studentId.Length;i++)
    {
      if (notat[i] > 90)
      {
        Console.WriteLine(studentId[i] + " NOTA JUAJ:: " + "A");
      }else if(notat[i] > 80)
      {
        Console.WriteLine(studentId[i] + " NOTA JUAJ:: " + "B");
      } else if (notat[i] > 70)
      {
        Console.WriteLine(studentId[i] + " NOTA JUAJ:: " + "C");
      }
      else if (notat[i] > 50)
      {
        Console.WriteLine(studentId[i] + " NOTA JUAJ:: " + "D");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(studentId[i] + " NOTA JUAJ:: " + "FAIL");
      }
    }
    Console.ReadKey();