Miresevini , C++ eshte gjuhe e thjeshte programimi.

Ndiqni hapat dhe do e mesoni shume lehte

#include <iostream>
using namespace std;
int main() 
{
  cout << "Pershendetje, Miresevini ne said.al!";
  return 0;
}

Ketij programi te thjesht mund ti shtojme dhe rrjeta te rinj duke perdorur <<endl;

 

#include <iostream>
using namespace std;
int main() 
{
  cout << "Pershendetje!"<<endl;
  cout << "Miresevini ne said.al!"<<endl;
  return 0;
}

#include <iostream>  Perfshin ne projekt librarine kryesore te input output (i/o)

using namespace std;   Perdorimi klasave dhe funksioneve standart ne projekt

int main() {     Inicializimi i programit kryesor

//ketu shkruajme kodin

 

return 0;   Programi perfundoi me sukses

}  Mbyllja e programit kryesor

 

Nese keni pyetje na shkruani ne www.mepyet.al

Eshte e rendesishme qe sa here deklarojme nje Variabel (shikoni tabin me poshte) te deklarohet si fillim tipi te dhenes. Nese kemi te bejme me numra,shkronja apo karaktere.

Tipet e te dhenave jane si me poshte:

 • int -> numra te plote
 • double -> numra me presje psh 6.5
 • float -> numra me presje dhjetore 6.54333
 • string & char -> karaktere dhe shkronjat
 • bool -> kontroll true/false

 

Le ti shofim ne perdorim ne disa shembuj te thjeshte:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num1, num2, shuma;
  
  cout << "Vendosni dy numra te plote: ";
  cin >> num1>> num2;
  // shuma e dy numrave ruhet ne variablin shuma
  shuma = num1+ num2;
  // Printimi ne ekran i shumes si vlere numerike
  cout << num1<< " + " << num2<< " = " << shuma;   
  return 0;
}

 

Te njejten gje provoni per zbritjen e dy numrave apo pjestimin dhe shumezimin. Ajo cka duhet te beni eshte te ndryshoni emrat e variablave dhe tek formula perdorni operatorin aritmetik sipas kerkeses.

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int num1, num2, mblidh, zbrit, shumezo;
  float pjesto;
  
  cout << "Vendosni dy numra : ";
  cin >> num1;
  cin >> num2;
  
  mblidh = num1 + num2;
  zbrit = num1 - num2;
  shumezo = num1 * num2;
  pjesto = num1 / (float)num2;  //by said.al
  
  cout << endl <<"Shuma = " << mblidh;
  cout << endl <<"Zbritja = " << zbrit;
  cout << endl <<"Shumezimi = " << shumezo;
  cout << endl <<"Pjestimi = " << pjesto; 
  
  return 0;
}

 

Gjetja e siperfaqes se trekendeshit

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
 int lartesi;
 int baze;
 int siperfaqja;
 
 cout<<"Vendosni lartesine"<<endl;
 cin>>lartesi;
 cout<<"Vendosni bazen"<<endl;
 cin>>baze;
 
 siperfaqja=baze*lartesi/2;
 
cout<<"Siperfaqja e trekendeshit eshte:"<<siperfaqja<<endl; 
  
 system("PAUSE");
 return 0;  
}

 

Makine llogaritese e thjeshte

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int num1;
  int num2;
  int shuma,zbritja,shumezimi,pjestimi;
  
  
  cout<<"Vendsni numrin e pare"<<endl;
  cin>>num1;
  cout<<"Vendsni numrin e dyte"<<endl;
  cin>>num2;
  
  shuma=num1+num2;
  zbritja=num1-num2;
  shumezimi=num1*num2;
  pjestimi=num1/num2;
  
  
  cout<<"shuma e dy numrave eshte:"<<shuma<<endl;
  cout<<"zbritja e dy numrave eshte:"<<zbritja<<endl;
  cout<<"shumezimi e dy numrave eshte:"<<shumezimi<<endl;
  cout<<"pjesetimi e dy numrave eshte:"<<pjestimi<<endl;
  
  
  
  system("PAUSE");
 return 0;  
}

Deklarimi i Variablit
Ndryshoret deklarohen duke ndjekur sisntaksen e
meposhtme:
Lloji i variablit e ndjekur nga nje ose disa hapesira emri i
variablit dhe pikepresje.

Psh: int shuma;
Kur deklarojme me shume se nje variabel te njejte i
ndajme ata me presje.
Psh: int a,b,shuma,prodhimi;

 

Variablat e ndaluar
Nje variabel mund te jete çdo lloj shkronje ose
kombinime shkronjash i cili:
Nuk mund te permbaje hapesira,
Psh: mosha ime
Nuk mund te permbaje fjale kyçe,
Psh: cout; string; endl;
Nuk mund te filloje me numra
Psh: 4mosha

 

Shuma dhe mesatarja e numrave :

#include <iostream>
using namespace std; 

int main(){
  int x,y,shuma;
  float mesatarja;

  cout << "Vendosni dy numra nga tastiera : " << endl;
  cin>>x>>y;
  shuma=x+y;
  mesatarja=shuma/2;
  cout << "Shuma e " << x << " me " << y << " eshte " << shuma << "." << endl;
  cout << "Mesatarja " << x << " dhe " << y << " eshte " << mesatarja << "." << endl;

return 0;
}

Kushti if-Else

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){

int pike = 90;

if (pike < 50) {
//Nëse kushti është i vërtetë, atëherë do të ekzekutohet trupi if. 
cout << "Ju nuk kaloni." << endl;
}
else {
 //Nëse kushti nuk është i vërtetë, do të ekzekutohet trupi else.
cout << "Ju kaluat." << endl;
}

// Output-i "Ju kaluat."

}

Cikli While

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
 
int num = 1;
int numri;
int shuma = 0;
 
/*Një cikël mund të përdoret për të marrë shumë input-e nga një përdorues. 
Më poshtë paraqitet shembulli i një programi i cili merr 6 numra dhe e ruan atë në një variabël. 
 
while (kushti) {
instruksioni(et);
}
 
*/
 
while (num <= 5) {
cin >> numri;
shuma += numri;
num++;
}
cout << total << endl; 
 
 /*Kodi i mësipërm shton numrin e dhënë nga përdoruesi në variablën shuma në çdo iteracion. 
 Në momentin që ndalohet ekzekutimi i ciklit, 
 printohet vlera e variablës shuma e cila është shuma e të gjithë variablave të insertuara nga përdoruesi.
 */  
}

Cikli Do-While

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
   
/*
Sintaksa:
do {
intruksioni(et);
} while (kushti);
 
*/
 
int a = 1;
do {
cout << a << endl;
a++;
} while(a < 4);
 
/* Output-i:
1
2
3
*/
 
/*Shpjegimi:
 
Ndryshe nga ciklet e tjera for dhe while, 
të cilat testojnë vërtetësinë e kushtit që në fillim cikli do...while
kontrollon vërtetësinë e kushtit në fund të ciklit.
Cikli do...while është i ngjashëm me ciklin while.
Ndryshimi i vetëm është se cikli do...while ekzekuton ciklin të paktën njëherë.
 
*/
 
}

Instruksioni switch vlerëson shprehjen nëse është e barabartë me vlerën në instruksionin case, nëse po atëherë ekzekutohet instrukioni apo instruksionet që gjenden në trupin e këtij rasti.
Shembull:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
   
int mosha = 70;
switch (mosha) {
case 16:
cout << "Adoleshent";
break;
case 42:
cout << "I rritur";
break;
case 70:
cout << "I moshuar";
break;
default:
cout << "Rast ndryshe";
}
}
//Output : I moshuar

Cikli For

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
   
/*
Cikli for është një përsëritje e strukturës së kontrollit e cila 
ju lejon të shkruani një cikël i cili ekzekutohet prej një numër specifik herësh.
 
Sintaksa:
 
for ( inicializimi; kushti; inkrementimi) {
instruksioni(et);
}
 
*/
 
for (int a = 0; a < 10; a++) {
cout << a << endl;
}
 
/* Output-i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*/
 
 
/*Shpjegimi:
 
Në hapin e inicializimit, ne deklarojmë një variabël a dhe e vendosim atë të barabartë me 0. 
Ku kushti është a < 10.
Pas çdo iteracioni, ekzekutohet instruksioni a++ .
Kur inkrementohet a deri në 10, kushti kalon në false dhe cikli përsëritjes ndalon. 
 
*/
 
}

Ushtrim: Shuma notave me Array

#include <iostream> 
using namespace std;

int main(){
  int notat[7];
  int shuma = 0;
  int i;
  
  for(i=0;i<=7;i++){
   cout<<"Vendos notat"<<endl; cin>>notat[i];
   shuma=shuma+notat[i];
   
  }
  cout<<"Shuma e notave eshte:"<<shuma<<endl;
  
  
  return 0;
}

Ushtrim:Mesatarja me Array

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, i;
  float num[100], shuma=0.0, mesatarja;
  cout << "Vendosni numrat: "; cin >> n;
 /* while (n > 100 || n <= 0)
  {
    cout << "Gabim! Numrat duhet te jene nga (1 ne 100)." << endl;
    cout << "Vendos numrin perseri: "; cin >> n;
  }*/
  for(i = 0; i < n; ++i)
  {
    cout << i + 1 << ". Vendos Numrin: "; cin >> num[i];
    shuma += num[i];
  }
  mesatarja = shuma / n;
  cout << "Mesatarja eshte = " << mesatarja;
  return 0;
}

Ushtrim:Maksimumi dhe Minimumi me Array

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
  int arr[10], n, i, max, min;
  cout << "Vendosni madhesine e array : "; cin >> n;
  cout << "Vendosni elementet e array : ";
  for (i = 0; i < n; i++) cin >> arr[i];
  max = arr[0];
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (max < arr[i])
      max = arr[i];
  }
  min = arr[0];
  for (i = 0; i < n; i++) { if (min > arr[i])
      min = arr[i];
  }
  cout << "Elementi me i madh eshte:" << max;
  cout << "Elementi me i vogel eshte:" << min;
  return 0;
}

Ushtrim: kthe nje fjali ne krah te kundert

#include <iostream>
using namespace std;


int main(){

  char fjalia[10];
  char kunderfjalia[10];
  cout<<"Shkruaj nje fjale ketu... :"<<endl;
  cin>>fjalia;

  for(int i=0; i<= 10;i++){
  kunderfjalia[i]=fjalia[10-i];
  }


  cout<<"Fjala ne krah te kundert :";

  for(int u=0;u<=10;u++){
   cout<<kunderfjalia[u];
   }

  cout <<"\n";

  return 0;
}

Ushtrim: Hidh numrat ne nje array. Me pas kopjoi numrat ne nje array tjeter por ne reverse (Krah te kundert)

#include <iostream>
using namespace std;


int main()
{
  int a[10], b[10];
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    cout << "Vendos nje numer\n";
    cin >> a[i];
  }
  int j = 0;
  for(int i=9;i>=0;i--)
  {
    b[i] = a[j];
    j++;
  }
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    cout << b[i] << "\n";
  }
  return 0;
}

Ushtrim: Arrays me strings

#include <iostream>
 #include <string> 
using namespace std; 
int main() { 
string cars[4] = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"}; 
cars[0] = "Opel"; cout << cars[0]; return 0; }

Ushtrim:Gjeni max min dhe shpeshtesine e nje nr ne nje array.

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
 int arr[10];
 int mode[10][2];
  cout<<"Vendos 10 nr\n";
 for(int l=0;l<10;l++) {
   cout<<"value "<<l<<":";
  cin>>arr[l]; 

} 
//max dhe min
 int i,j,temp;
//sorton array per te gjet max dhe min
 for(i=0;i<10;i++)
 for(j=9;j>i;j--)
   if(arr[j]<arr[j-1]) {
     int temp=arr[j];
     arr[j]=arr[j-1];
     arr[j-1]=temp;
}
         
 cout<<"Max="<<arr[9]<<"\nMin="<<arr[0];
 cout<<"\n";
//ben gati array per te shfaq vlerat dhe shpeshtesine
 for(i=0;i<2;i++)
  for(j=0;j<10;j++)mode[j][i]=0;
   mode[0][0]=1;
 
//kerko shpeshtesine
 for(i=0;i<10;i++)
 for(j=0;j<10;j++)
  if(arr[i]==arr[j+1]) {++mode[i][0];mode[i][1]=arr[i];}
 
//gjej max
int max;
int k=0;
max=mode[0][0];
  for(j=0;j<10;j++)
  if(max<mode[j][0]){max=mode[j][0];k=j;}
  
//printo rezultatin
 cout<<"Vlera me e shpeshte eshte:"<<mode[k][1]<<"\n";
 cout<<"Gjendet "<<max<<" here.";
 cout<<"\n";
 system("PAUSE");
 
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ushtrim: Reverse nje array sipas 2 nr a && b

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int arr[100], n, i, j, temp,a,b;
  cout<<"Gjatesia array: ";
  cin>>n;
  cout<<"vendos vleren e a"<<endl;
  cin>>a;
  cout<<"vendos vleren e b"<<endl;
  cin>>b;
  cout<<"Vendos "<<n<<" elementet e array: ";
  for(i=0; i<n; i++){
  
    cin>>arr[i];
   }
  cout<<"\nArray origjinal:\n";
  for(i=0; i<n; i++){
  
    cout<<arr[i]<<" ";
  j = n-1;
}
  for(i=0; i<j; i++, j--)
  {
    temp = arr[a];
    arr[a] = arr[b];
    arr[b] = temp;
  }
  cout<<"\n\nArray kundert eshte:\n";
  for(i=0; i<n; i++)
    cout<<arr[i]<<" ";
  cout<<endl;
  return 0;
}

Program (me funksion) i cili gjen nr qe mungon ne nje array

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
//Funksioni qe gjen nr qe mungon
int gjejNr(int a[], int n)
{
 
  int total = (n + 1) * (n + 2) / 2; //formula
  for (int i = 0; i < n; i++)
    total -= a[i];
  return total;
}
 
// Programi Kryesor
int main()
{
  int arr[] = { 1, 2, 4, 5, 6 };
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int mungon = gjejNr(arr, n);
  cout << mungon;
}

Gjeni elementet qe perseriten ne nje array

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
void printoPerseritjen(int arr[], int n)
{
  int i, j;
  printf(" Elementet qe perseriten jane");
  for(i = 0; i < n; i++)
    for(j = i + 1; j < n; j++)
    if(arr[i] == arr[j])
      cout << arr[i] << " ";
}
 
// Driver Code
int main()
{
  int arr[] = {4, 2, 4, 5, 2, 3, 1};
  int madh_arr = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
  printoPerseritjen(arr, madh_arr);
}
 
//eimpact.al

Program qe hedh dhe shfaq te dhenat e nje matrice

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int test[3][2] =
  {
    {2, -5},
    {4, 0},
    {9, 1}
  };

  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    for(int j = 0; j < 2; ++j)
    {
      cout<< "test[" << i << "][" << j << "] = " << test[i][j] << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Mbledhja e dy matricave

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int r, c, a[100][100], b[100][100], sum[100][100], i, j;
  cout << "Vendos sa rrjeshta do (1-100): ";
  cin >> r;
  cout << "Vendos sa kolona do (1-100): ";
  cin >> c;
  cout << endl << "Vendos elementet e matrices 1: " << endl;

  for(i = 0; i < r; ++i)
    for(j = 0; j < c; ++j)
    {
      cout << "Vendos elementin a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
      cin >> a[i][j];
    }

  cout << endl << "Vendos elementet e matrices 2: " << endl;
  for(i = 0; i < r; ++i)
    for(j = 0; j < c; ++j)
    {
      cout << "Vendos elementet b" << i + 1 << j + 1 << " : ";
      cin >> b[i][j];
    }
 
  for(i = 0; i < r; ++i)
    for(j = 0; j < c; ++j)
      sum[i][j] = a[i][j] + b[i][j];

  cout << endl << "Shuma e dy matricave: " << endl;
  for(i = 0; i < r; ++i)
    for(j = 0; j < c; ++j)
    {
      cout << sum[i][j] << " ";
      if(j == c - 1)
        cout << endl;
    }
  return 0;
}

Prodhimi i dy matricave

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a[10][10], b[10][10], mult[10][10], r1, c1, r2, c2, i, j, k;
  cout << "Vendos rrjeshtat dhe kolonat per matricen 1: ";
  cin >> r1 >> c1;
  cout << "Vendos rrjeshtat dhe kolonat per matricen 2: ";
  cin >> r2 >> c2;

  while (c1!=r2)
  {
    cout << "Gabim! kolona matrices se pare nuk eshte e njejte me rrjeshtin e matrices 2.";
    cout << "Rrjeshtat dhe kolonat per matricen 1: ";
    cin >> r1 >> c1;
    cout << "Rrjeshtat dhe kolonat per matricen 2: ";
    cin >> r2 >> c2;
  }
  // Storing elements of first matrix.
  cout << endl << "Vendos elementet e matrices 1:" << endl;
  for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c1; ++j)
    {
      cout << "Vendos element a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
      cin >> a[i][j];
    }
  // Hedhja elemeteve ne b
  cout << endl << "Vendos elementet e matrices 2:" << endl;
  for(i = 0; i < r2; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
    {
      cout << "Vendos elementet b" << i + 1 << j + 1 << " : ";
      cin >> b[i][j];
    }
  // Boshimi i matrices.
  for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
    {
      mult[i][j]=0;
    }
  // shumzimi a me b dhe ruajtja ne nje matrice te trete.
  for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
      for(k = 0; k < c1; ++k)
      {
        mult[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
      }
  // Afishimi i prodhimit
  cout << endl << "Rezultati: " << endl;
  for(i = 0; i < r1; ++i)
  for(j = 0; j < c2; ++j)
  {
    cout << " " << mult[i][j];
    if(j == c2-1)
      cout << endl;
  }
  return 0;
}

Stringjet jane pjese e librarise <cstring> . Mund ti deklaroni brenda nje array ne te njejten menyre sesi deklaronim dhe numrat.

char prsh[] = “Pershendetje”; //[] tregon qe ndryshorja prsh eshte array

Me poshte do mesojme funksionet kryesore te stringjeve. Ne cdo ushtrim referohuni komenteve ne kod.

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main () {

  char str1[10] = "Pershendetje";
  char str2[10] = "said.al";
  char str3[10];
  int len ;

  // Kopjon str1 brenda str3
  strcpy( str3, str1);
  cout << "strcpy( str3, str1) : " << str3 << endl;

  // Bashkon str1 dhe str2
  strcat( str1, str2);
  cout << "strcat( str1, str2): " << str1 << endl;

  // Gjatesia e stringut pas bashkimit ne str1
  len = strlen(str1);
  cout << "strlen(str1) : " << len << endl;

  return 0;
}

Gjatesia e nje Stringu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  string str = "C++ Programming";
  // mund te perdorni dhe str.length()
  cout << "Gjatesia e Stringut eshte = " << str.size();
  return 0;
}

Ushtrim: Gjetja e shpeshtesise se nje shkronje ne nje fjali.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  string str = "C++ Programming eshte super fantastik";
  char kontrollochar = 'a';
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < str.size(); i++)
  {
    if (str[i] == kontrollochar )
    {
      ++ count;
    }
  }
  cout << "Numri eshte: " << kontrollochar << " = " << count;
  return 0;
}

Ushtrim: Bashkimi i dy stringjeve

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
  char s1[50], s2[50], rezultati[100];
  cout << "Vendos stringun e pare s1: ";
  cin.getline(s1, 50);
  cout << "Vendos stringun e dyte s2: ";
  cin.getline(s2, 50);
  strcat(s1, s2); 
  cout << "s1 = " << s1 << endl;
  cout << "s2 = " << s2;
  return 0;
}

 

Ushtrim: Krijimi i nje strukture dhe disa antareve dhe afishimi i tyre

#include <iostream>
using namespace std;
struct Personi
{
  char emri[50];
  int mosha;
  float paga;
};
int main()
{
  Personi p1;
  
  cout << "Vendos emrin: ";
  cin.get(p1.emri, 50);
  cout << "Vendosni moshen: "; cin >> p1.mosha;
  cout << "Vendos rrogen: "; cin >> p1.paga;
  cout << "nAfishimi te dhenave te tua." << endl;
  cout << "Emri: " << p1.emri << endl;
  cout <<"Mosha: " << p1.mosha << endl;
  cout << "Paga: " << p1.paga;
  return 0;
}

Ushtrim:Hedhja e studenteve ne sistem se bashku me notat e prv me strukture

#include <iostream>
using namespace std;
struct student
{
  char emri[50];
  int id;
  float notat;
};
int main() 
{
  student s;
  cout << "Ju lutem vendosni te dhenat," << endl;
  cout << "Vendosni emrin: "; cin >> s.emri;
  cout << "Vendosni ID: "; cin >> s.id;
  cout << "Vendosni notat: "; cin >> s.notat;
  cout << "nInformacionet tuaja," << endl;
  cout << "Emri: " << s.emri << endl;
  cout << "ID: " << s.id << endl;
  cout << "Notat: " << s.notat << endl;
  return 0;
}

Ushtrim:Siperfaqja Drejtkendeshit me Strukture

#include <iostream> 
using namespace std;  
 struct drejtkendsh   
{   
  int gjeresi, lartesi;   
   
 };   
int main(void) {  
  struct drejtkendsh drejt;  
  drejt.gjeresi=8;  
  drejt.lartesi=5;  
  cout<<"Siperfaqja drejtkendeshit eshte: "<<(drejt.gjeresi * drejt.lartesi)<<endl;  
 return 0;  
}

Ushtrim:Llogarites i fitimeve nga reklamat ne web

# include <iostream>
using namespace std;
 
struct reklama
{
  int ads;
  double klikime_reklamash;
  double fitime_per_klikim;
};
 
int main ()
{
  reklama rek;
  cout << "Numri reklamave: "; cin >> rek.ads;
  cout << "Klikimet per reklama: "; cin >> rek.klikime_reklamash;
  cout << "Fitimet per klimim: $"; cin >> rek.fitime_per_klikim;
  cout << "Fitimi juaj: " << rek.ads *
  rek.klikime_reklamash *
  rek.fitime_per_klikim;
  
  return 0;
}

Ushtrimi: Informacionet e nje personi qe VOTON (Me Funskion)

#include <iostream>
using namespace std;
struct votuesi
{
  string emri,adresa;
  int id;
};
//Deklarimi funksionit
//objekti i struktures eshte parameter
void display(struct votuesi v)
{
  cout<<"n ID e Votuesit: "<<v.id;
  cout<<"nEmri: "<<v.emri;
  cout<<"nAdresa: "<<v.adresa<<"n";
}
int main()
{
  votuesi v1;
  v1.id=1452145;
  v1.emri="said Dulevic";
  v1.adresa="Durres, Albania";
  //therrasim funksionin duke perdorur objektin e struktures
  display(v1);
  return 0;
}

Ushtrim: Databaze lokale e filmave me strukture dhe pointer

#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
const int SIZE = 50;
struct filmi{

string titullifilmit;
string regjizori;
int vitipublikimit;
int gjatesiafilmit;
};
void vendosdata(filmi *object,string titulli, string regjizori,
int viti, int gjatesia);
void printodata(filmi *object);
int main(){
filmi ipari,idyti,itreti;

vendosdata(&ipari,"The Hangover", "Todd Phillips", 2009, 99);
vendosdata(&idyti,"Transformers", "Michael Bay", 2007, 135);
vendosdata(&itreti,"Avatar", "James Francis Cameron", 2019, 250);
//***********printon te dhenat e dy objekteve*****************

cout << "nKeto jane te dhenat per filmin e pare ->n"; //Display data stored for the ipari movie->
printodata(&ipari);
cout<<endl<<endl;
cout << "nKeto jane te dhenat per filmin e dyte ->n"; //Display data stored for the idyti movie->
printodata(&idyti);
cout<<endl<<endl;
cout << "nKeto jane te dhenat per filmin e trete ->n"; //Display data stored for the idyti movie->
printodata(&itreti);
cout<<endl<<endl;
system("PAUSE");
return 0;
}
void vendosdata(filmi *object,string titulli,
string regjizori, int viti, int gjatesia)
{

object->titullifilmit=titulli;
object->regjizori=regjizori;
object->vitipublikimit=viti;
((*object).gjatesiafilmit)=gjatesia;

}
void printodata(filmi *object)
{
cout << "Titulli Filmit: " << object->titullifilmit << endl;
cout << "Regjizori i filmit: " << object->regjizori << endl;
cout << "Viti kur filmi eshte lancuar: " << object->vitipublikimit
<<endl;
cout << "Gjatesia e filmit ne minuta: " << object->gjatesiafilmit
<< endl;

}

Ushtrim per hedhjen e diagnozes se 10 pacienteve te ne spitali me ndihmen e nje strukture dhe kushtit for.

#include <iostream>
using namespace std;
struct spitali
{
  char emri[50];
  int id;
  char diagnoza[30];
} p[10];
int main()
{
  cout << "Vendos te dhenat e pacienteve: " << endl;
  // kushti for i cili hedh info per 10 pacient
  for(int i = 0; i < 10; ++i)
  {
    p[i].id = i+1;
    cout << "Pacienti me ID" << p[i].id << "," << endl;
    cout << "Vendos emrin: "; cin >> p[i].emri;
    cout << "Vendos diagnozen: "; cin >> p[i].diagnoza;
    cout << endl;
  }
  cout << "Afishimi diagnozave te 10 pacienteve: " << endl;
  // kushti for per ti shfaqur info e 10 pacienteve
  for(int i = 0; i < 10; ++i)
  {
    cout << "nID eshte: " << i+1 << endl;
    cout << "Emri: " << p[i].emri << endl;
    cout << "Diagnoza: " << p[i].diagnoza << endl;
  }
  return 0;
}
 

Krijimi i nje strukture qe afishon N student me kushte for

#include <iostream>
using namespace std;
struct student
{
  char emri[50];
  int id;
  char dega[50];
} s[20];
int main()
{
  int n;
  cout<<"Vendos nr e studenteve"<<endl; cin>>n;
  cout << "Vendos te dhenat e studenteve: " << endl;
  // kushti for i cili hedh info per 10 student
  for(int i = 0; i < n; ++i)
  {
    s[i].id = i+1;
    cout << "Studenti me ID" << s[i].id << "," << endl;
    cout << "Vendos emrin: "; cin >> s[i].emri;
    cout << "Vendos degen: "; cin >> s[i].dega;
    cout << endl;
  }
  cout << "Afishimi i "<<n<<" studenteve: " << endl;
  //kushti for per ti shfaqur info e 10 studenteve
  for(int i = 0; i < n; ++i)
  {
    cout << "nID eshte: " << i+1 << endl;
    cout << "Emri: " << s[i].emri << endl;
    cout << "Dega: " << s[i].dega << endl;
  }
  return 0;
}

Klasat jane pjesa me e rendesishme e nje gjuhe programimi. Jane te ngjashme si ndertimi i struct por ketu do te shofim qe klasat jane me te fuqishme dhe objektet bashkpunojne me mire   me njera tjetren.

#include <iostream>
using namespace std;
 
class ckemi
{
    public:
    void thuajprsh()
    {
        cout << "Pershendetje nga said.al" << endl;
    }
};
 
int main()
{
  ckemi h; //krijojme nje objekt h
   
  h.thuajprsh(); //funksioni kalon nga objekti tek 
         //klasa dhe me pas lexon funskionin
   
  return 0;
}

Nje tjeter Shembull ku tregon sesi klasat funksionojne.

 

#include <iostream>
using namespace std;

class student
{
  private:
   char emri[30];
   int  id;
   int  total;
   float perq;
  public:
   //funksion per te marre te dhenat e studentit
   void merrdetajet(void);
   //Funksion per te printuar te dhenat e vendosura nga studenti
   void printodetajet(void);
};

//definimi i funksionit, jashte klases
void student::merrdetajet(void){
  cout << "Vendosni emrin: " ;
  cin >> emri;
  cout << "Vendosni id: ";
  cin >> id;
  cout << "Totali i pikeve ne provim nga 1000: ";
  cin >> total;
  
  perq=(float)total/1000*100;
}

//definimi i funksionit , jashte klases
void student::printodetajet(void){
  cout << "Te dhenat e studentit:n";
  cout << "Emri:"<< emri << ",ID:" << id << ",Total:" << total << ",Perqindje:" << perq;
}

int main()
{
  student std;		//krijimi i objektit std
  
  std.merrdetajet();
  std.printodetajet();
  
  return 0;
}

Tashme i  njejti ushtrim si per siper, por per shume student.

 

#include <iostream>
using namespace std;
#define MAX 10
 
class student
{
  private:
   char emri[30];
   int  id;
   int  total;
   float perq;
  public:
   //funksion per te marre te dhenat e studentit
   void merrdetajet(void);
   //Funksion per te printuar te dhenat e vendosura nga studenti
   void printodetajet(void);
};

//definimi i funksionit, jashte klases
void student::merrdetajet(void){
  cout << "Vendosni emrin: " ;
  cin >> emri;
  cout << "Vendosni id: ";
  cin >> id;
  cout << "Totali i pikeve ne provim nga 1000: ";
  cin >> total;
  
  perq=(float)total/1000*100;
}

//definimi i funksionit , jashte klases
void student::printodetajet(void){
  cout << "Te dhenat e studentit:n";
  cout << "Emri:"<< emri << ",ID:" << id << ",Total:" << total << ",Perqindje:" << perq;
}

int main()
{
  student std[MAX];    //krijimi i objekteve ne array
  int n,loop; //definimi i variablave te nevojshem per kushtin for
   
  cout << "Vendos numrin e studentve: ";
  cin >> n;
   
  for(loop=0;loop< n; loop++){
    cout << "Vendos te dhenat e studentit " << loop+1 << ":n"; //loop+1 tregon numrin
    std[loop].merrdetajet();
  }
   
  cout << endl;
   
  for(loop=0;loop< n; loop++){
    cout << "Detajet e studentit " << (loop+1) << ":n";
    std[loop].printodetajet();
  }
   
  return 0;
}

Shuma e dy numrave me klasa dhe funksione

 

#include <iostream>
using namespace std;

//definimi i klases
class Numrat
{
  private:
   int a;
   int b;
  public:
   //deklarimi i funksionit
   void lexonumrat(void);
   void printonumrat(void);
   int llogaritshumen(void);
};

//definimi i funksioneve
void Numrat::lexonumrat(void)
{
  cout<<"Vendos numrin e pare: ";
  cin>>a;
  cout<<"Vendos numrin e dyte: ";
  cin>>b;	
}

void Numrat::printonumrat(void)
{
  cout<<"a= "<<a<<",b= "<<b<<endl;
}

int Numrat::llogaritshumen(void)
{
  return (a+b);
}

//funksioni kryesor
int main()
{
  //deklarimi i objektit
  Numrat num;
  int add; //variabli i shumes
  //merr inputin
  num.lexonumrat();
  //ben shumen
  add=num.llogaritshumen();
  
  //printon numrat
  num.printonumrat();
  //printon shumen
  cout<<"Shuma= "<<add<<endl;
  
  return 0;	
}

Ushtrimi 1: Faktoriali i nje numri

#include <iostream>
using namespace std;

int main (){
int num1,i; int faktorial=1;

cout<<"vendosni nje numer pozitiv"<<endl;
cin>>num1;

for (i=1;i<=num1;i++){
faktorial=faktorial*i;
}
cout <<"Faktoriali i numrit: "<<num1<<" Eshte:"<<faktorial<<endl;

return 0;

}

Ushtrimi 2: Shuma e 10 numrave me kushtin FOR

#include<iostream>
using namespace std;
int main (){
int i; int shuma=0;

for (i=0;i<10;i++) {
cout<<i<<endl;
shuma =shuma + i;
}

cout<<"Shuma eshte:"<<shuma;

return 0;
}

Ushtrimi 3: Ndrrimi numrave (swap)

#include <iostream>
using namespace std;
int main (){
int num1,num2,temp;

cout<<"vendosni numrin e pare"<<endl;
cin>>num1;
cout<<"Vendosni numrin e dyte"<<endl;
cin >> num2;
temp=num2; //numri dyte kalon tek varabli temp
num2=num1; // numri pare kalon te numri 2
num1=temp; //numri qe ishte tek temp kalon tek numri 1
cout<<"E Kunderta numrave : "<<num1<<num2<<endl;

return 0;
}

Ushtrimi 4: Pjestuesi i  perbashket i dy numrave

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
cout << "nn pjestimi i dy numrave:n";
cout << "----------------------------------n";
int a;
int b;
int pjestuesi;
cout<<"Vendosni numrin e pare:"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Vendos numrin e dyte"<<endl;
cin>>b;
pjestuesi=a/b;
cout << " Pjestuesi i "<< a << " dhe "<<b <<" eshte : "<< pjestuesi <<"nn" ;
}

Ushtrimi 5:Konvertime Temperaturash

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
float cel, far,kel;
cout<<"Vendosni temp ne celcius: ";
cin>>cel;
far = cel * 9/5 + 32;
cout<<"Temperatura ne Farfenheit: "<<far<<endl;
//po konvertimi nga farfenheit ne celcius?
cout<<"---------------------------------------"<<endl;
cout<<"Vendosni temp ne farfenheit"<<endl;
cin>>far;
cel = (far - 32) * 5/9;
cout<<"Temperatura ne Celcius:"<<cel;
cout<<"---------------------------------------"<<endl;
cout<<"Vendosni temp. ne Kelvin"<<endl;
cin>>kel;
far = (9.0 / 5) * (kel - 273.15) + 32;
cout<<"Temperatura nga Kelvin ne Farfenheit eshte:"<<far<<endl;
cout<<"---------------------------------------"<<endl;
cout<<"Vendosni temp. ne Kelvin"<<endl;
cin >> kel;
cel = kel - 273.15;
cout<<"Temperatura nga Kelvin ne Celcius eshte:"<<cel<<endl;
return 0;
}
Ushtrim: Switch Case , Makine Llogaritese e thjeshte
<pre>

# include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
char operacioni;
float num1, num2;

cout << “Vendos operacionin + ose – ose * ose / : “;
cin >> operacioni;

cout << “Vendos dy numrat: “;
cin >> num1 >> num2;

switch(operacioni)
{
case ‘+':
cout << num1+num2;
break;

case ‘-‘:
cout << num1-num2;
break;

case ‘*':
cout << num1*num2;
break;

case ‘/':
cout << num1/num2;
break;

default:

cout << “Gabim ! Operatori jo i sakte”;
break;
}

return 0;
}</pre>

Printimi i nje tabele shahu

#include<iostream>

using namespace std;

int main() {
	int size = 8;
	
	for(int i=0; i<size; i++) {
		for(int j=0; j<size; j++) {
			if((i+j)%2 == 0)
				cout<<"#";
			else
				cout<<" ";
		}
		cout<<"n";
	}
	return 0;
}

 

Zgjidhja e e Dallorit Ax2 + Bx + C = 0

#include 
#include 
using namespace std;
int main() {
  float a, b, c, x1, x2, discriminant, realPart, imaginaryPart;
  cout << "Vendos Koificentet a, b dhe c: "; cin >> a >> b >> c;
  discriminant = b*b - 4*a*c;

if (discriminant > 0) {
x1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2*a);
x2 = (-b – sqrt(discriminant)) / (2*a);
cout << “Rrenjet jane nr real dhe komplekse.” << endl;
cout << “x1 = ” << x1 << endl;
cout << “x2 = ” << x2 << endl;
}

else if (discriminant == 0) {
cout << “Rrenjet jane numra real dhe jane njelloj.” << endl;
x1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2*a);
cout << “x1 = x2 =” << x1 << endl;
}
else {
realPart = -b/(2*a);
imaginaryPart =sqrt(-discriminant)/(2*a);
cout << “Roots are complex and different.” << endl;
cout << “x1 = ” << realPart << “+” << imaginaryPart << “i” << endl;
cout << “x2 = ” << realPart << “-” << imaginaryPart << “i” << endl;
}
return 0;
}
</pre

Loja guess number

 

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
  int num, hamendso, prova = 0;
  srand(time(0)); //ben gati funksionin e kohes
  num = rand() % 100 + 1; // nje numer cfaredo
  cout << "Hamendsoni nje numer\n\n";

  do
  {
   cout << "Vendosni nje numer nga 1-100 : ";
   cin >> hamendso;
   prova++;

   if (hamendso > num)
     cout << "Shume larte!\n\n";
   else if (hamendso < num)
     cout << "Shume poshte!\n\n";
   else
     cout << "\nUrime! E gjetet ne " << prova << " prova!\n";
  } while (hamendso != num);

  return 0;
}

Programi i ATM


#include iostream
 
using namespace std;
 
int main()
{
 float balanca = 100.00; 
 int tipi_llogarise, opsion;
 float gjendja;

 cout << "Miresevini ne ATM said.al" << endl << endl;
 cout << "1) Gjendja" << endl;
 cout << "2) Kursimet" << endl;
 //Zgjedhja e opsioneve
 cout << "Zgjidhni opsion (1 ose 2): ";
 cin >> tipi_llogarise;
 //Nese perdoruesi zgjedh 1 apo 2
 if(tipi_llogarise == 1 || tipi_llogarise == 2)
 {
   cout << "1) Terhiq Lek" << endl;
   cout << "2) Gjendja Llogarise" << endl;

   cout << "Zgjidh nje opsion (1 ose 2): ";
   cin >> opsion;
   if(opsion == 1) //Perdoruesi do terheqje
   {
    cout << "Vendos sasine qe doni te terhiqni : ";
    cin >> gjendja;
    if(gjendja <= 0)
    {
     cout << "Vlera nuk mund te jete zero ose negative" << endl;
    }
    else if(gjendja > balanca) 
    {
     cout << "Nuk keni gjendje per kete sasi" << endl;
    }
    else 
    {
     balanca = balanca - gjendja;
     cout << "Terheqja u krye me sukses! Tashme keni: " << balanca << endl;
    }
    
   }
   else if(opsion == 2)
   {
    cout << "Balanca juaj eshte: " << balanca << endl;
   }
   else
   {
    cout << "Gabim." << endl;
   }
 }
 else 
 {
  cout << "Gabim." << endl;
 }
 cout << "Faleminderit qe perdoret ATM said.al" << endl;
 return 0;
}

Llotaria Kombetare

#include iostream
 
#include cstdlib
 
#include time.h
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
 
{
 
    int llotaria[5];
 
    int perdoruesi[5];
 
    bool tgjitha_sakte = true;
 
    bool jo_sakte = true;
 
    int nr_gjetjeve = 0;   
 
 srand (time(NULL));
 
 llotaria[0] = rand() % 10;
 
 llotaria[1] = rand() % 10;
 
 llotaria[2] = rand() % 10;
 
 llotaria[3] = rand() % 10;
 
 llotaria[4] = rand() % 10;
 
 
 
 for(int i = 0; i < 5; i++)
 
 {
 
     cout <<"Vendos nje numer nga 0 ne 6: "; cin>>perdoruesi[i];
 
       while (perdoruesi[i]<0 || perdoruesi[i]>6)
 
       {
 
           cout << "Gabim! numrat duhet te jene midis 0-6 "; cin >> perdoruesi[i];
 
       }
 
 }
 
cout<<endl<<"Nr e llotarise: ";
 
 for(int i = 0; i < 5; i++)
 
 {
 
     cout<<llotaria[i];
 
     cout<<"|";
 
 }
 
cout<<endl<<endl<<"  Nr e perdoruesit: ";
 
 for(int i = 0; i < 5; i++)
 
 {
 
     cout<<perdoruesi[i];
 
     cout<<"|";
 
 }
 
 for(int i = 0; i < 5; i++)
 
 {
 
     if(perdoruesi[i] == llotaria[i])
 
     {
 
        nr_gjetjeve++;
 
        jo_sakte = false;
 
     }
 
     
 
     if(perdoruesi[i] != llotaria[i])
 
     {
 
        tgjitha_sakte = false;
 
     }
 
 }
 
   if(jo_sakte == true)
 
     {
 
       cout<<endl<<endl<<"Na vjen keq! Nuk qelluat gje!."<<endl;
 
     }
 
     
 
     if(tgjitha_sakte == true)
 
     {
 
       cout<<endl<<endl<<"Urime ! Fituat cmimin e madh."<<endl;
 
     }
 
  if(nr_gjetjeve != 0)
 
    cout<<endl<<endl<<nr_gjetjeve<<" numer/a qelluar"<<endl;
 
    return 0;
 
}

Ushtrim: Prodhimin e index te elementeve te array shumezojeni me vleren e tyre dhe rezultatin shfaqeni ne nje array te ri

#include<iostream>
using namespace std;

void llogarit(int arr[], int n)
{

if (n <= 1)
return;

// Ruan vleren tek arr[0] dhe me pas ben update
int para = arr[0];
arr[0] = arr[0] * arr[1];

// Update i elementeve te mbetur
for (int i=1; i<n-1; i++)
{
// Ruaj vleren tek elementi radhes
int aktual = arr[i];

// Perditeso vleren duke perdorur vleren e kaluar
arr[i] = para * arr[i+1];

// Perditeso vleren e kaluar
para = aktual;
}

// Perditeso elementin e fundit
arr[n-1] = para * arr[n-1];
}

// Programi kryesor
int main()
{
//rezultati do jete arr[] = {2*3, 2*4, 3*5, 4*6, 5*6}
int arr[] = {2, 3, 4, 5, 6}; // mund ti hedhni dhe nga tastiera me cin>>arr[i];
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
llogarit(arr, n); //fuksnioni qe realizon gjithe punen i thirrur ketu
for (int i=0; i<n; i++)
cout << arr[i] << ” “; //prodhimin e indeksin me vlerat e array afishohet ketu
return 0;
//said.al
}

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
  //deklarimi arrays
  string emriKartes[100];
  double blerjaLek[100] = {0.0};

  //deklarimi variablave
  string emrat = "";
  double total = 0;
  int nrkartave = 0;

  //sasia kartave
  cout << "Sa karta krediti keni: ";
  cin >> nrkartave;
  cout << "\n";
  
   

    //mesazhi paraprak
  cout << "Vendos emrin qe ka cdo karte\n" ;
  cout << "Vendos blerjen ne $: psh 200 \n\n";

  //emri dhe blerja me karte
  for (int i = 0; i < nrkartave; ++i)
  {
    cout << "Emri Kartes: ";
    cin >> emriKartes[i];
    cout << "Blerja juaj: " << emriKartes[i] << " $";
    cin >> blerjaLek[i];
    }

    cout << "\n";

  //shfaq 
   for (int i = 0; i < 3; ++i)
{
  cout << emriKartes[i];
  cout << ' ';
  cout << blerjaLek[i];
  cout << endl;
}

//totali blerjeve 
for (int i = 1; i <= nrkartave; i++)
{
  total += blerjaLek[i];
  cout << total;
}


return 0;
}

Hi, my name is

Said

Visited 1,129 times, 2 visit(s) today